83 greske interesser og for Hellas’ plass i denne nye ordenen. Øyeblikket – 1919 – var full av forventninger og muligheter som hurtig svant hen (og noen få som ble realisert) og bevitnet overgangen fra en tid til en annen. Aghnides’ første år i Folkeforbundet ble således en smertefull forhandling av alle de uforløste ambisjonene han hadde hatt på vegne av seg selv og freden. Her ble han satt til å arbeide med de selvsamme wilsonske prinsipper som hadde formet hans ideer om Hellas, verden og fremtiden. Samtidig kjempet han med å fortolke seg selv og sin imperiale fortid inn i en ny tid, der hans fødeland ikke lenger eksisterte og forestillingen om et fremtidig Stor-Hellas kollapset i militært nederlag og en enorm migrasjonskrise i 1922-1924. Artikkelens emne er tid i biogra?ien som sjanger og metode og hvordan biogra?iens fokus på opplevd tid, erfaringer og forventninger får oss historikere til å tenke annerledes om globale vannskiller og typiske ”brudd” i historien. En av Reinhart Kosellecks viktigste innsikter er at historikeren kan ”identi?icere de erfaringer og de forventninger, som i forskellige sammenhænge har motiveret historiske aktører”, for å sitere fra dette særnummeret.12 Videre poengteres det, at samtidig som våre erfaringsrom og forventningshorisonter både er individuelle og kollektive, spiller de hele tiden sammen i menneskets handling og forståelse av seg selv. Biogra?ien kan brukes til å forstå dette temporære samspillet, da man med de riktige grep kan fange og utfolde en enkelt persons endrede forestillinger om hva som har vært og hva som venter, og sette dette i sammenheng med den samtid de er en del av. Biogra?iens egentlige emne er hverken personen i sin fullstendighet eller samfunnets helhet, men måten de spiller sammen på.13 Derfor kan biogra?ien brukes som en slags sensor som kan spore dominerende forståelser og endringer i et samfunn.14 Hvis man videre, som Matthew S. Champion nylig skrev, forstår historisk tid som uløselig knyttet til menneskelig samhandling og forståelse, kan biogra?ien også brukes som en sensor for å forstå forestillinger om tid hos individet og samfunnet.15 Videre er biogra?ien god til å belyse forholdet mellom tid og narrativ. Paul Ricœur hevder at vi gir mening til oss selv i ”nået” ved å veve sammen ting som har skjedd livene våre i et narrativt plot. Mennesket organiserer og gjenfortolker hele tiden hendelser fra fortiden for å skape en begripelig nåtid.16 Biogra?ien er nettopp interessert i å forstå ”how, in a given time and place a ‘self’ [is] organized and performed”.17 På den måten kan biogra?ien – med dens særlige sø- ken etter kilder til enkeltmenneskets væren i verden – både ?inne, fortolke og sam12 Nevers, Gert Simonsen og Thelle: ‘Historisering af tid og historie’, 20. 13 Handlin: Truth in History, 276. 14 Panter, Paulmann & Szöllösi-Janze: ‘Mobility and Biography’, 4. 15 Champion: ‘Viewpoints: Temporalities’, 247. 16 Ricœur: ‘Narrative and Time’; Hermansen og Dahl Rendtorff (red.): En hermeneutisk brobygger. 17 Nasaw: ‘Introduction’, 576.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01