223 Markets” (kapitel 4), ”Wandering City Streets” (kapitel 6) og ”Car Trips Through the City” (kapitel 11). Wakemans analytiske fokus på horisontalitet, bevægelse og forbindelser udforskes med udgangspunkt i byernes byggede miljøer. Dette omfatter ikke blot arkitektur og bygninger såsom rådhuse, fabrikker og boliger, men også i høj grad de infrastrukturelle netværk, der forbandt byer på tværs af regioner, og som ?ik moderne byer til at fungere i praksis. Selvom bogen behandler planlægning og arkitektur, er fokus i mindre grad på byplanlægningens koryfæer som Le Corbusier, Ebenezer Howard og Walter Gropius. I stedet prioriterer Wakeman de sammen?letninger af teknologi, materialitet, sociale normer og praksis, hvorigennem pladsen, gaden, industrihavnen, boligblokken og indkøbscentret blev til som distinkte urbane rum og nodalpunkter inden for større netværk og systemer. Wakemans tilgang er tydeligt inspireret af de nyere kulturteoretiske interesser for rum og materialitet, der gradvist er blevet inkorporeret i den europæiske byhistorie og historievidenskaben mere generelt.4 Hendes analyser udmærker sig i den sammenhæng ved den lethed, hvormed hun skalerer og forbinder byernes rumlighed på tværs af ?lere dimensioner – fra de større socioøkonomiske processer, hvorigennem byers sociale geogra?ier blev formet og omformet over tid, til hjemmets intime materialitet og livsfære. Wakeman kunne dog med fordel være gået mere i dialog med det tværfaglige felt ’urban miljøhistorie’, som de seneste årtier er opstået i krydsfeltet mellem byhistorie, geogra?i og landskabsarkitektur.5 Selvom hun adresserer den rolle som særligt ?loder og behandling af fødevarer har spillet i moderne urbaniseringsprocesser, er hendes fokus først og fremmest på rummets sociale og kulturelle dimensioner. For eksempel er de grønne områder og landskaber, som har været en integreret del af moderne byplanlægning, stort set fraværende fra hendes analyser. Hun behandler dog de infrastrukturelle netværk, hvorigennem moderne byer blev forsynet med friskt vand, gas og el, og har på den måde blik for den helt centrale betydning, som urbaniseringen og ’infrastruktureringen’ af forskellige former for naturressourcer har haft for skabelsen af moderne byer og urbant liv.6 Wakeman har også blik for de mere intime rum – socialt og privat – der udgjorde omdrejningspunktet for de europæiske byboeres hverdagsliv i det 19. og 20. århundrede. Hun viser blandt andet, hvordan arbejderboliger- og kvarterer i sidste halvdel af 1800-tallet på en og samme tid fungerede som genstand for socialvidenskabelige undersøgelser, sensationalistiske fremstillinger i pressen og skønlitte4 Gunn: ‘The Spatial Turn’; Otter: ‘Locating Matter’; Thelle: ‘Et Rumligt Fix’; Hulme: ‘Urban Materialities’. 5 Melosi: ‘Humans, Cities, and Nature’; Brantz og Dümpelmann: Greening the City; Soens m.?l.: Urbanizing Nature; Haumann, Knoll og Mares: Concepts of Urban-Environmental History. 6 For studier af forholdet mellem infrastrukturelle netværk, konstruktionen af det moderne hjem og hverdagspraksisser se: Kaika: 'Interrogating the Geographies of the Familiar'; Kaika: City of Flows; Shove og Trentmann: Infrastructures in Practice.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 temp 235 temp 236 temp 237 temp 238 temp 239 temp 240 temp 241 temp 242 temp 243 temp 244 article02 article04 article03 article05 article06 article07 article08 debat01 article09 debat02 debat03 review01 review02 review03 intro01 article01