SØMAND AF VERDEN Jeppe Nevers og Anders Ravn Sørensen (red.): Søfartshistorier. Danmarkshistorien til søs, Gads Forlag, 2020. Søfartshistorier. Danmarkshistorien til søs er en stor, � lot og tankevækkende bog. De næsten 300 sider udspringer af det meget aktive forskningsmiljø omkring Center for Maritim- og Erhvervshistorie ved Syddansk Universitet. De to redaktører, professor og centerleder Jeppe Nevers fra Institut for Historie ved SDU og lektor Anders Ravn Sørensen fra Institut for Ledelse ved CBS, har sat sig for at udforske, hvordan det, de kalder ”fortællingen om Danmark som søfartsnation”, kan udfoldes i 13 kapitler, når man får en række af historikere til at bidrage med hver deres tematiske vinkel på emnet. Præmissen er, at den danmarkshistoriske genre har været domineret for længe af mere terrestriske emner, særligt landbrugets og landboernes historie. I de historievidenskabelige møder med søfart, læserne præsenteres for, ser redaktørerne fem åbninger til en anderledes historie, end den mere klassiske. Den første åbning er et vindue ind til geogra � ien, altså at historien � inder sted i et geogra � isk rum med økonomiske og politiske centre og periferier. Den næste gælder spørgsmålet om globalisering over tid, hvor søfarten historisk set har ageret forpost for globalisering af handel og kommunikation. Som en tredje åbning mod andre horisonter har � lere af kapitlerne en konkret virksomhed som fokus, hvilket sætter entreprenørerne og den private risikovillige kapital ind i fortællingen om Danmark som søfartsnation. Staten har imidlertid også spillet en rolle som igangsætter af maritime aktiviteter fra det oktrojerede kompagni i 16-1700-tallet over redningstjenester til et mere moderne virke som kontrolinstans for smuglere og � iskere. Tilsammen illustrerer en række af kapitlerne, hvordan statens udvikling og rækkevidde er øget over de sidste 300 års Danmarkshistorie. Og det leder frem til den femte åbning, eller vinkling af fortællingerne om Danmark som søfartsnation; nemlig den rolle søfarten har spillet for de kvalitative forandringer, som Danmark og den øvrige verden har undergået over tid. Det er alt i alt et interessant krydsfelt, de to redaktører har lagt ind i bogen. For hvordan kan den nationale ramme overhovedet forenes med den empiriske virkelighed, som søfarten tilbyder i de enkelte kapitler, hvor geogra � i, såvel som transnationale, globale og hybride forbindelser ofte har haft langt større agens? Det slipper nogle af kapitlerne gevaldigt godt fra, og ingen af kapitlerne er uinteressante.