50 lertid langt mellem de egentlige undersøgelser af Corsaren-tegningerne. Selv de grundigste studier af Corsaren som litteratur vier sigende nok kun illustrationerne nogle få, ringeagtende bemærkninger om det lave kunstneriske niveau og de primitive reproduktionsteknikker.8 Kunsthistorikerne har ignoreret de tegninger, vel nok fordi de ikke har fremstået som egentlig kunst, mens presse- og politikhistorikerne hovedsagelig har interesseret sig for Corsaren overordnede rolle som oppositionsblad i tidens kampe om pressefrihed og censur – uden at udforske dets standpunkts særtræk eller at tilkende dets gra?iske udtryk nogen videre betydning.9 Corsarens billedside er derimod blevet lidt mere indgående behandlet i en række skrifter om satiretegningens genre- og stilhistorie, men uden nøjere analyser af forbindelser til den bredere politiske kulturhistorie.10 Franske og britiske historikere har derimod gennem de senere år peget på, at kontekstuelle analyser af satiretegninger fra den periode – herunder Henry Mayhews konservative blad Punch (1841-1992) og Charles Philipons anderledes regimekritiske La Caricature (1830-35) og Le Charivari (1832-1937), hvoraf den sidste mere eller mindre direkte inspirerede den danske Corsaren – kan fremdrage væsentlige aspekter af samspillet mellem visuel og politisk kultur som led i en voksende fornemmelse af modernitetskultur hen mod midten af 1800-tallet.11 Denne artikel kan på et generelt plan ses i forlængelse af disse bestræbelser. Det handler her ikke først og fremmest om at analysere tegningerne som værker, men snarere at undersøge deres form, indhold, kontekst og budskaber i deres brugssammenhæng som kilder til og faktorer i deres samtid.12 Det at udforske samspillet mellem visuel fremstilling og politik i Corsaren er dog heller ikke bare et spørgsmål om at overføre og anvende de tilgange, der er udviklet til det britiske og franske materiale. Der sker noget med undersøgelsesperspektivet, når fokus ?lyttes fra 1800-tallets europæiske centre for politisk og kulturel nyskabelse som Paris og London til en mere perifer storby som København. Undersøgelsen kommer her ikke blot til at dreje sig om, hvordan nye træk af satirepressen opstod eller blev reproduceret i overførelsen til nye steder, men også hvordan de træk blev 8 Andreasen: ‘Efterskrift’, 43-44; Bredsdorff: Goldschmidts 39 og 142-43. Lignende vurderinger ?indes i Jensen: Karikatur-Album, bd. 2, 371; Kruuse: Danske Streger, 37-53. Afsnittene om Corsaren i Thing: De danske, 45-91, vier betydeligt større opmærksomhed til de visuelle aspekter af bladet, men går dog ikke videre til mere indgående analyser af dets politik. 9 Jensen: Presse, 143 og 320, Jørgensen: Tr ykkef r ihedsspørgsmaalet, 244f, 256f og 259f; Jørgensen: Tidsskriftspressen, 96-98 Kirchhoff-Larsen: Den danske, 259-319; se også f.eks. Bjørn: Fra reaktion, 248f. 10 Jensen: Karikatur-Album; Kruuse: Danske Streger; Thing: De danske; Seidel: Til stregen. 11 Kerr: Caricature; Chu & Weisberg: Popularization; Lerner: Graphic Culture; Koch: Le Charivari. Interessante perspektiver og britiske eksempler (der ikke havde samme mærkbare afsmitning på samtidens danske karikaturtegninger) udforskes i Maidment: Comedy. 12 Dette må siges at være en tilgang under udvikling, men der er gode betragtninger over udfordringerne i bl.a. Magnussen, Sinclair & Sylvest: Visuel historie; Andersson, Berggren & Zander: Mer än tusen; Schmidt: ’Se på historien’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 nekrolog debat review01 review02