nekrolog JØRGEN TROELSSØN FINK 1947-2020 Lektor emeritus, dr. phil. Jørgen Fink er død efter et akut tilbagefald af den cancer, han � ik konstateret i slutningen af 2019. Efter behandlingsforløbet havde han tilsyneladende genvundet kræfterne, men håbet om en varig helbredelse blev slukket d. 8. september 2020. Jørgen Fink blev i 2003 fastansat ved Institut for Historie og Områdestudier som lektor og leder af Center for Erhvervshistorie. Han blev pensioneret i 2013, men fastholdt sin gang på stedet som aktivt forskende og undervisende seniormedarbejder til sin død. Hans tilknytning til historiefaget ved Aarhus Universitet rakte dog meget længere tilbage, ja faktisk til hans tidlige barndom. Han var på mødrene side barnebarn af landsretssagfører Carl Holst-Knudsen, der fra 1928 var kasserer og fra 1933 til 1956 formand for ”Universitetsundervisningen i Jylland”, som han aktivt administrerede i hele det unge universitets etableringsfase. Og som søn af professor Troels Fink var det ikke overraskende, at Jørgen efter sin studentereksamen fra Aarhus Katedralskole i 1965 lod sig immatrikulere som historiestuderende ved faderens tidligere institut – på dette tidspunkt havde denne dog i 1959 skiftet embede og var blevet generalkonsul i Flensborg. Jørgen Fink blev cand.mag. i 1971 (med latin som bifag). Hans hovedfagsspeciale med titlen Striden i Det konservative Folkeparti mellem storindustri- og middelstands � løj 1918-1920 havde afsæt i analysen af middelstanden og i mindre grad af det politiske parti. Det blev i udpræget grad retningsgivende for hans forskning i de følgende årtier med disputatsen Middelstand i klemme, som det første højdepunkt i 1988. At tilløbet mellem et speciale og en doktora � handling kan være langt, var ikke et særsyn blandt yngre historikere og kan have adskillige grunde. For Jørgen Finks vedkommende kan der peges på én stærkt medvirkende hovedårsag. Som han selv i 2019 har fortalt i forordet til Vækstspiral og vækstregime, stiftede han ”for første gang bekendtskab med en teori om de lange bølger i 1972 ved læsning