FOR SAMFUNDETS OG BØRNENES VEL VACCINATIONSPOLITISKE DRØFTELSER PÅ RIGSDAGEN OG I FOLKETINGET 1930-1986  ANNE HAGEN BERG Det, der her er sket, er, hvis jeg må sige det på den måde, en af de ting, der gør livet værd at leve. (…) [I]medens der arbejdes på at gøre udryddelsesvåben som atombomber og brintbomber så effektive som muligt, virker andre kræfter i samfundet i modsat retning for at skabe midler til bekæmpelse af sygdomme, i dette tilfælde en sygdom, der betyder døden eller invaliditet.1 Med disse højstemte ord anbefalede det socialdemokratiske folketingsmedlem Ove Kjældgaard i 1955 at indføre poliovaccination i Danmark. Da Det Radikale Venstre (RV) 30 år senere stillede forslag om at indføre vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccination), var den højstemte italesættelse af vacciner som modsætning til udryddelsesvåben blevet erstattet af en mere nøgtern nyttebetragtning. Forslaget blev motiveret med: De offentlige udgifter til den samlede sygelighed for disse 3 sygdommes vedkommende er meget betydelige. Der er ca. 30.000 lægetilkald for mæslinger årligt. Ifølge landspatientregisteret indlægges ca. 1 pct. af mæslingetilfældene på sygehus med en gennemsnitlig liggetid på 4,7 dage, det vil sige 18.800 sengedage à ca. 1.900 kr. pr. stk. lig 35.720.000 kr. Endvidere er der medicinudgifter og udgifter i forbindelse med forældres fravær fra arbejde ved pasning af syge børn.2 Begge vaccinationer havde til formål at forebygge sygelighed, men de to citater viser, at de forskellige vaccinationer blev italesat og anbefalet på meget forskellige måder. Poliovaccinationer blev omtalt med patos, de skulle forhindre død og invaliditet, mens MFR-vaccinationer var praktiske og skulle lette den økonomiske byrde, der fulgte med behandlingen af børnesygdomme. Genstanden for denne artikel er Rigsdagens og Folketingets forhandlinger om børnevaccinationer i perioden 1930 – da vaccinationer for første gang i det 20. 1 Folketingstidende 1954-55. Forhandlingerne (herefter FT), 3831. 2 FT 1985-86. Tillæg A (herefter TA), 4290.