DEN FORSINKEDE FRYGT ATOMBOMBER, RADIOAKTIVITET OG VIDENSTRANSFORMATION I DAGSPRESSEN 1945-1963  MARIANNE ROSTGAARD OG IVAN LIND CHRISTENSEN ”Fantastiske Atombomber mod Japan” skrev Social-Demokraten den 7. august 1945 dagen efter bombningen af Hiroshima og fulgte den 8. august op med overskriften ”Sensationen om Atom-bomben: Helt Fantastiske Fremtidsperspektiver”. Atombomben var født, og blev i den danske offentlighed som i det meste af verden svøbt i en særegen blanding af fremskridtsoptimisme og angst. I både Social-Demokraten og Berlingske fandt journalisterne hurtigt den ”lokale vinkel” i form af Niels Bohrs virke i forbindelse med udviklingen af atombomben, mens radioaktiviteten stort set ikke � ik nogen omtale. Det var eksplosionen, der var i fokus: ”A-Bomben brændte alt til Døde: Ethvert levende Væsen forsvandt i Luften paa Grund af den glødende Hede”1 og dernæst energiudladningen, som de enorme eksplosioner repræsenterede: ”Rejser til Maanen indenfor Mulighedernes Grænse?”2 Forsøgene på at forankre de nye videnskabelige opdagelser i den læsende offentligheds bevidsthed cirklede således i en skrækblandet fascination om de enorme kræfter, atomerne var i stand til at slippe løs. Vores overordnede forskningsspørgsmål handler med inspiration fra den internationale litteratur på feltet om, hvilke forestillinger man i samtiden gjorde sig om en mulig atomkrig.3 Spørgsmålet er blevet behandlet i en række internationale værker heriblandt i antologien Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Con� lict 1945 – 90 (2016). Antologiens bidrag fokuserer på netop de kulturelle forestillinger, som udviklingen af atomvåben affødte i en række udvalgte lande (Storbritannien, USA, Japan m � l.).4 Et centralt argument i bogen er, at forestillingerne om atomkrig i de bredere kulturelle sfærer tog sig endog meget forskellige ud a � hængig af den nationale kontekst herunder landenes geogra � iske placering og de forskellige erfaringer, som nationerne tog med fra Anden Verdenskrig. Grant og Ziemanns antologi er således inspireret af den amerikanske (atom)kulturhistoriske tradition, som har Paul Boyers By the Bomb’s Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age (1985) 1 Social-Demokraten 9. 8.1945: ”A-Bomben brændte alt til Døde”. 2 Social-Demokraten 7. 8.1945: ”Fantastiske Atombomber mod Japan”. 3 Artiklen er skrevet som led i et større forskningsprojekt: ”Hvis krigen kommer”. 4 Grant og Ziemann: ‘Understanding the imaginary war’.