19 ret af både danske og nederlandske forskere, hvoraf det nyeste bidrag ?inde i Lars Bisgaards biogra?iske studie af Christian II.41 I forlængelse af Sigbritts fortid som handelsmand gør studier af Christian II’s forhold til Nederlandene ham som oftest til repræsentant for de nederlandske byers ind?lydelse på danske købstæder og borgere. Imidlertid peger nyere bidrag af Lars Bisgaard, Christina Lysbjerg Mogensen, Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen på, at den danske konges interesse for de nederlandske købmænd skal ses som udtryk for et ønske om at organisere det danske samfund med afsæt i det nederlandske ud fra en erkendelse af de nederlandske købmænds overlegenhed, en overlegenhed som fortsatte igennem den tidlig moderne periode.42 De hollandske købmænd var for 1600-tallet, hvad Amazon er for det 21. århundrede, markedsførende inden for handel og logistik i en grad, så de blev altdominerende. Fra midten af 1500-tallet og mere end 100 år frem i tid blev mere end to tredjedele af al international fragt i Nordeuropa transporteret på skibe hjemmehørende i den nordlige del af Nederlandene. Næsten 1.000 skibe var i fart for at forsyne de stærkt urbaniserede områder i Nederlandene med fødevarer andetsteds fra. Vin blev importeret fra Frankrig, og eksotiske krydderier fra Østasien, men den vigtigste ?jerntra?ik var kornhandelen på Østersøen. Det var altafgørende at få korn, mens tømmer fra Norge og Østpreussen blev suppleret af skind fra Rusland. De østgående skibe var ladede med forarbejdede varer ,og ofte sejlede de i ballast. Så stor var fortjenesten ved at hente korn i Europas østlige udkant, at skibene kunne sejle næsten tomme mod øst.43 Dertil kom udviklingen af det Forenede Ostindiske Kompagni (VOC), som blev etableret i 1602 som et statsligt oktrojeret selskab. Som noget nyt beholdt selskabets ledelse indskudskapitalen i selskabets aktiver uendeligt. Til gengæld ?ik indskyderne aktier som kunne købes og sælges, og ofte er VOC blevet betegnet som verdens første multinationale selskab med begrænset ansvar. Et nyt tiltrækningspunkt for risikovillig kapital var skabt, og risikovillig kapital var der i rå mængder i Nederlandene på det pågældende tidspunkt. Kort efter lancerede englænderne deres eget East India Company (EIC), og over de næste knap 200 år, indtil VOC gik fallit i kølvandet på revolutionskrigene i 1790erne, formåede både VOC og EIC at erobre både markeder og territorier i Asien.44 I Danmark-Norge så Christian IV misundeligt mod Den hollandske Republiks nye påfund. I 1618 tog han derfor initiativ til at etablere Ostindisk Kompagni efter samme model. Men i København var det staten, ikke private investorer, der tilvejebragte hovedparten af den indskudte kapitel, og som også var hovedaktio41 Bisgaard: Christian 2., særligt side 200ff.. 42 Bisgaard: Christian 2.; Krongaard og Poulsen: Danmarks byer i middelalderen; Mogensen: Idealstat og Lov. 43 Van Tielhof: The’Mother of all Trades’. 44 Israel: ‘The Dutch Republic’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03