196 shed og skiftende konteksters forsøg på at orientere sig mod bedre fællesskaber blive til grundelementer i en genrejsning af historiciteten i vores politiske kultur.82 Netop i dette ambitiøse, kollektive frigørelsesprojekt fra fortiden kan gemme sig væsentlige udfordringer til f.eks. nutidens identitetspolitiske dagsordener, der alene relaterer det enkelte individs jeg til en spredt formation af indbyrdes stridende fællesskaber eller partielle, allerede konstituerede vi’er. Over for dette ensidige forsvar for det aktuelt eksisterendes mangfoldighed ville Marie Nielsens projekt stille sig som en fordring om en endnu ikke realiseret, men latent mulig forening af de undertryktes mangfoldighed til et større, globalt vi, konstitueret ikke i striden mod rivaliserende identiteter, men mod selve indordningen under kapitalens reproduktions- og valoriseringsbehov. Og i kraft af den kønspolitiske dagsorden, hun søgte at integrere i sin antikapitalisme, må kapitalens reproduktion og valorisering ikke kun betragtes som noget, der foregår i lønarbejdet ”henne på fabrikken,” som det typisk blev begrebet i den fordistiske industris storhedstid. Det må tværtimod analyseres som et komplekst system af social reproduktion, vi alle indgår i i snart sagt samtlige sfærer af vores liv – lige fra arbejdet henne i børnehaven til de daglige indkøb og børneplejen derhjemme og videre til den mande- og damebladsinspirerede sex, vi måske kan være heldige at nå, inden dagen er omme. Samtidig kan Marie Nielsens politiske løbebane være med til at minde os om, at den aktuelle, tilsyneladende altomfattende fastlåsning i nuets snævrere mulighedsbetingelser slet ikke er så ny endda. Radikale forandringsprojekter har aldrig bare kunnet læne sig op ad de historiske udviklinger, som moderne revolutionære ellers så gerne har påberåbt sig og hævdet at handle i pagt med. Hendes virke som engageret revolutionær foregik altid også på trods af omstændighederne – altså under betingelser, hvor revolutionen ikke var umiddelbart forventelig, men snarere tog form af et håb, der gav retning til praktiske satsninger på muligheden af at skabe forandring. Navnlig i de sidste årtier af sit liv tumlede hun med modsætningen mellem sin vedblivende hævdelse af revolutionens epokale aktualitet og mulighed på den ene side og dens stadige udsættelse på den anden side. Hun nåede aldrig til noget endeligt svar, og måske lod det sig heller ikke gøre under de historiske betingelser, hun levede under. Muligvis var hendes evner til at afstemme dybe samfundsanalyser med præcis strategisk handling også begrænsede. Men deri ligner hun jo de ?leste af os og er i den henseende tættere på os end de store fremragende genier og helte. Det afgørende ved hendes eksempel bliver dermed, at hun alligevel forsøgte efter bedste evne at ?inde de forbindelser mellem vidtrækkende håb, tanke, analyse og handling. Og hvor hun intuitivt fornemmede de overleverede marxistiske analyseredskabers begrænsning, søgte hun at forbedre eller supplere dem, navnlig ved sin tilgang til den samfundsforandrende handlings betingelser. Både 82 Eksempler på sådanne samtidsopfattelser drøftes bl.a. i Nygaard: ’Tid’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03