191 DEN REVOLUTIONÆRE PESSIMIST Hun sluttede sig dog aldrig til de trotskistiske grupper som sådan. Det skyldtes til dels, at hendes helbred nu svigtede, og hendes familiemedlemmer til stadighed krævede meget af hendes energi. Lige så vigtigt var det dog efter alt at dømme, at disse politiske smågrupper var uden nævneværdig ind?lydelse og efter hendes opfattelse desuden havde meget dårlige udsigter til at vinde frem. I et brev til Trotskij fra december 1936 erklærede hun sig enig i hans påpegning af behovet for at grundlægge nye revolutionære partier i alle lande, forenet i en ny, ?jerde Internationale. Men hun stillede sig samtidig sigende skeptisk over for de danske arbejderes vilje til endnu engang at begynde på ny. Selv dem, der var kritiske over for partiledelserne, vovede ikke andet end at blive i de gamle organisationer, mente hun.69 Da hendes gamle meningsfælle Alfred Kruse i 1937 søgte at forene de små københavnske antistalinistiske venstre?løjsgrupper i paraplyorganisationen Socialistisk Samvirke, udtrykte hun sympati for projektet, men var endnu tydeligere i sin pessimisme med hensyn til de praktiske udsigter: ”[E]t Parti yderst til v.[enstre] vil i Øjeblikket have meget ringe Muligheder i Danmark.”70 Hun bekendte sig ganske vist fortsat til den socialistiske revolution i sine sidste få artikler, skrevet i 1946 til modstandskæmperbladet Frit Danmark: Hun beklagede, at modstandsbevægelsen ikke havde haft held til at virkeliggøre det, ”vi kæmpede for,” nemlig et ”nyt Danmark helt forskelligt fra det før 9. april,” omskabt ”fra en udbytterstat til et fælles hjem med gode kår for os alle!” I stedet for at hævne sig på den tyske befolkning måtte man nu overalt gå videre til et opgør med den kapitalisme, der ifølge hende havde avlet nazismen.71 For så vidt lå hendes politiske perspektiv helt i forlængelse af det, hun havde formuleret ved Første Verdenskrigs afslutning, i den russiske revolutions kølvand og under indtryk af revolutionære udviklinger i Tyskland. Men her efter Anden Verdenskrig var der ingen revolutionære udviklinger af lignende omfang. Og kommunistpartierne søgte snarere at befæste deres nyvundne styrkepositioner inden for de kapitalistiske samfund end at drive den første efterkrigstids storstrejker, protester og forandringsforventninger i retning af den form for socialistisk forandring, som Marie Nielsen og hendes trotskistiske meningsfæller fordrede.72 Det indebar også, at hendes vedholdende satsning på en kommende socialistisk revolution havde ændret funktion på afgørende måder siden 1918. Hendes revolutionære håb stod nu langt ?jernere fra både begrundelser i håndgribelige samtidige udviklinger og nogen organiseret politisk praksis. Det betød videre, at 69 Marie Nielsen til Lev Trotskij 22. december 1936 (i kopi i Trotskijs arkiv på Arbejderbevæ- gelsens Bibliotek og Arkiv, original i Trotskij-arkivet på Harvard University) 70 Marie Nielsen til ”Kammerater”, 14. oktober 1937. Alfred Kruses arkiv, ks. 27, ABA. Om Socialistisk Samvirke: Larsen: Mod strømmen, 211-227. 71 Marie Nielsen: ’Radioen og Frihedskæmperne’ og ’Kampen mod nazismen’ (begge 1946, den første trykt i Frit Danmark, den anden afvist), optrykt i Nielsen Revolution, 258-65. 72 Nielsen: Besættelse, 99-148, Ege og Hansen: DKP 1945-46; Larsen: Kommunisterne, 21-62.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03