190 Der er mange Paralleller i Verdenshistorien til det, der er sket i Moskva. Det er sket mange Gange, at Folk har ladet Hovederne kappe af Modstanderne. Med den engelske Kong Henrik 8. var det saaledes, at den, der skulde dræbes, før Henrettelsen blev ført til ham for at kysse hans Haand. Hvorfor? Tror man ikke, at denne Ydmyghed før Dø- den udvistes for at skaane Familie og Venner mod Forfølgelse?66 En så udtalt mistillid til de sovjetiske myndigheder og navnlig til Stalin-ledelsens metoder og motiver var stærke sager i det parti, der havde vænnet sig til at rette lydigt ind efter de seneste retningslinjer fra Moskva – hvad partiets ledelse og ?lertal da også hastigt gjorde i disse sager, selv om Marie Nielsens kritik synes at have udtrykt en vis indledende skepsis og uro over anklagerne, også blandt en del af DKP’erne.67 De protester betød, at hun blev udelukket fra kommunistpartiet for bestandig. Fra i hvert fald 1930’erne og frem til hendes død som 75-årig i 1951 sympatiserede hun da åbenlyst med den trotskistiske bevægelse, hvis små grupper verden over påkaldte sig den revolutionære socialistiske arv, som arbejderbevægelsens dominerende strømninger ifølge dem – og Marie Nielsen – havde opgivet, ligesom kommunisterne selv to årtier forinden havde anklaget de gamle socialdemokratier for fane?lugt.68 66 Social-Demokraten 29.8.1936, ”Haandkysset før Henrettelsen”. I omtalen af dette citerer Thing kun en mere indirekte gengivelse fra Marie Nielsens egen hånd – der dog i hovedtræk bekræfter den afgørende passage i avisreportagen, som jeg citerer – og generelt er bogens skildring af hendes politiske færd fra 1930’erne ikke helt så udtømmende som de tidligere kapitler, hvorfor jeg i det følgende inddrager supplerende materiale. For mere udfoldede skildringer af 1930’ernes og 1940’ernes venstreoppositionelle miljøer, se Larsen: Mod strømmen og Nygaard: Revolutionen udskudt. 67 Af Social-Demokratens førnævnte redegørelse for hendes protester på et DKP-møde fremgår det, at der ikke lød indvendinger mod hende på det møde, og at selv mødets opbakning til partiledelsens resolution til støtte for Moskvaprocessen kun blev vedtaget af et mindretal af forsamlingen, da ?lertallet undlod at stemme. Den rapport om indre splid i kommunistpartiet passede selvfølgelig Socialdemokratiet ?int, men det var sigende, at DKP’s Arbejderbladet kun bestred den sidste oplysning om stemmeantallet, men ikke de andre oplysninger fra mødet. Så selv om de ?leste skeptiske partimedlemmer foretrak at holde lav pro?il, kunne det ikke helt skjules for offentligheden, at Moskvaprocesserne skabte det, formand Aksel Larsen lidt senere over for Kommunistisk Internationales ledelse i Moskva betegnede som ”nogen uro” blandt medlemmerne. Af samme grund indledte DKP’s førende kræfter en energisk kampagne i Arbejderbladet, der med historikeren Kurt Jacobsens ords ”i lige så høj grad [var] rettet mod DKP’s egne medlemmer som mod offentligheden i øvrigt.” Se Jacobsen: Aksel Larsen, hhv. 181 og162. Thing har i mere almene vendinger understreget noget lignende i danske kommunistiske reaktioner på processerne: Thing: Kommunismens kultur, 944-48. 68 Alexander: International; Larsen: Mod Strømmen; Nygaard: ’Revolutionen udskudt’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 temp 233 temp 234 article01 review03 context review01 review02 article06 article07 article05 intro article04 article02 article03