HANDEL OG VANDEL DANSK-HOLLANDSKE KONTAKTER I 1600-1700-TALLET  METTE GULDBERG, ASGER NØRLUND CHRISTENSEN, MAX PEDERSEN, CHRISTINA FOLKE AX, MARTIN RHEINHEIMER OG ELSEMARIE DAM� JENSEN1 INDLEDNING I begyndelsen af maj 1664 blev den 18-årige tjenestepige Elsje Christiaens fra et sted i Jylland henrettet i Amsterdam for at have myrdet sin husvært. Elsje var ankommet alene til Amsterdam og var mindre end to uger efter sin ankomst kommet i voldsomt skænderi med sin husvært, fordi hun ikke kunne betale sin husleje. Skænderiet endte med husværtens død, og Elsje blev anklaget for mord. Skønt Elsje hævdede at have handlet i selvforsvar, blev hun dømt til døden ved kvælning på skafottet foran Amsterdams rådhus.2 Historien om den unge pige, der drog ud i verden og så hurtigt mødte en grum skæbne, gør indtryk selv på mere end 350 å rs afstand. Hvorfor befandt en ung jysk pige sig i Amsterdam? Var hun en undtagelse i sin tid, eller var hun en blandt mange? At hun var en blandt mange, fortæller dette citat om forholdene i Lunde Sogn nord for Varde i midten af 1700-tallet om: ”Paa den vestre Kant er deres Inclination mest til at tjene til Søs, hvorudover en stor Mængde udgår til Holland, nogle vel med Tilladelse, men en stor del sniger sig bort, en Del kommer vel tilbage, men mange bliver derimod borte, da ikke alene en stor Del dør på Rejsen enten til Indien eller til Grønland, hvor de gå på Fiskefangst, men endog mange sætte sig ned at bo i Amsterdam eller andre steder. Af den vestre Egns Piger gaar en stor Del til Amsterdam for at tjene, hvoraf mange der blive bosatte og ikke komme tilbage”.3 Det er både velkendt og velbeskrevet, at Nederlandene i perioden fra slutningen af 1500-tallet til et stykke ind i 1700-tallet havde stor ind � lydelse på dansk politik, økonomi og kultur. Derimod er det gået mere upåagtet hen, at der – som 1 Denne artikel er en del af projektet ”Handel og Vandel – Dansk-Hollandske kontakter i 1600- og 1700-tallet” (2015-2019) udført ved Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet med � inansiering fra VELUX FONDENs museumssatsning. 2 Weekendavisen 25.11.2011, Max Pedersen: ”Else og Rembrandt”. 3 Nielsen: ’Bondestandens Kaar’, 54.