DANMARK-NORGE I LYSET FRA NEDERLANDENE, CA. 1500-1800  BO POULSEN OG CHRISTINA LYSBJERG MOGENSEN INDLEDNING Hvorfor nu beskæftige sig med kontakter og sammenhænge mellem to mindre europæiske lande som Danmark-Norge og Nederlandene?1 De moderne statsdannelser fylder jo ikke alverden, og vi er ikke engang naboer. Bortset fra en vis gensidig respekt for en bestemt måde at spille fodbold på, er det ikke alverden, vi hører til hinanden, og Danmark er som lillebror nærmest usynlig. Med a � koloniseringen efter 2. Verdenskrig afstod Kongeriget Nederlandene sine østasiatiske besiddelser, som mestendels blev til det moderne Indonesien. I den forbindelse blev det et almindeligt udsagn i politiske kredse, at nu var landet da reduceret til en stat af samme ringe betydning som Danmark: ”…tot de rang van Denemarken”, som beklagelsen lød.2 Så mistrøstigt kunne man opfyldt af imperial længsel sagtens tale om de to falmede kolonimagter i 1950erne, for går vi et par hundrede år længere tilbage i tid, var det en helt anden situation. LYSET FRA DET GYLDNE ÅRHUNDREDE Mens den politiske, økonomiske og kulturelle førertrøje i Europa i 1400-tallet stadigt var centreret omkring Norditalien, � lyttede det økonomiske centrum i Europa i 1500-tallet sig gradvist mod nordvest til Nederlandene, Nordfrankrig og til Sydengland.3 Allerede omkring år 1500 var handelen i Nordeuropa så vidt forgrenet og effektiv, at man kan tale om en egentlig økonomisk integration i form af fælles prisdannelse. Eller sagt på en anden måde, hvis kornhøsten var god i det nuværende Polen, faldt priserne på markedspladserne i alle lande omkring Nord1 Nederlandene er ikke nogen entydig historisk størrelse. I denne artikel bruger vi ordet Nederlandene om det geogra � iske område, der i 1500-tallet udgjorde de habsburgske besiddelser i Nordvesteuropa, og som svarer til de moderne stater, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og den nordligste del af det nuværende Frankrig omkring Lille og indtil Calais langs kysten ved Den Engelske Kanal. Når vi andre steder bruger begrebet hollandsk, dækker det over de nordlige 7 ud af 17 nederlandske provinser, der i 1581 erklærede sig ua � hængige af habsburgerne og etablerede Den Hollandske Republik. Denne stat a � løstes i 1815 af Kongeriget Nederlandene, som stort set svarer til nutidens stat af samme navn. 2 Hellema: Buitenlandse Politiek; Baudet: Het Nederlands Belang Bij Indië. 3 Davids, Davids og Lucassen: A Miracle Mirrored.