85 Sammenstillingen af de fabelagtige og historiske elementer skabte for datidens dansk-norske elite attraktive og prestigiøse forestillinger om Grønland. Danmark-Norges rettigheder skulle således forsvares, hvis de blev truet. I 1606 havde dansk-norske skibe ifølge englænderen Samuel Purchas, tvunget engelske skibe til at vende omkring ved Island. Purchas skrev i sin kommentar til hændelsen, at det var sket, fordi danskerne var “enuious perhaps that the glory of the Discouery [af Grønland] would be attributed to the English”.75 Purchas’ udlægning harmonerede kun delvist med den dansk-norske opfattelse. Opdagelsen af Grønlands herligheder ville naturligvis give prestige, og den var Danmark-Norge opsat på at beholde for sig selv. Set med dansk-norske øjne var ’opdagelsen’ dog snarere en genopdagelse af et biland, der siden arilds tid havde tilhørt kongemagten. Imødegåelse af den engelske aktivitet og ønsket om at genetablere den gamle forbindelse var uden tvivl blandt grundene til, at Christian IV i 1607 instruerede sine kaptajner til “aldting giøre vnderdanig relation [for kongen om Grønland] och med ingen her i riget eller anden om fornefnte kaaesz noget tale, medens holde det hoesz dennem selffuer”, samtidig med at skibene skulle prøve at kontakte Grønlands høvedsmand og lede efter mulige “sölf?bierge” på kysten.76 Kursen skulle hemmeligholdes, så genoptagelsen af de gensidige forpligtelser og udnyttelsen af landets rigdomme kunne foregå uforstyrret. Efter 1607 blev den kongelige indsats i de grønlandske farvande dog indstillet. Kun Jens Munks kortvarige ankring i Østcanada i 1619, som han betragtede som del af det norrøne Grønland, og hvor han som nævnt lod “opsette Kongl. Majest. Vaaben og Navn Christianus qvartus” to steder, giver et glimtvist indtryk af datidens geogra?iske usikkerhed om Grønlands placering og kongens vedvarende interesse for bilandet.77 Jeg mener, at Munk opfattede de to steder som en del af det norrøne Grønland, eftersom hans mandskab undlod at opsætte lignende symboler, da besætningen, endnu fuldtallig og rask, gjorde vinterkvarter i Hudsonbugten. Sidstnævnte ville jo unægtelig have været meget mere oplagt end førstnævnte, hvis de – eller kongen – ønskede en kolonial territorialmarkering. Det var tilsyneladende ikke hensigten.78 Eftersom lignende våbenmærker også blev opsat på Spitsbergen i 1623, der uomtvisteligt lå indenfor kongens grænser, så burde det dermed være muligt at tolke Munks handlinger som en hævdelse af etablerede ejendomsrettigheder. 75 Purchas: Pvrchas, 827. 76 Instruks fra kong Christian IV til Carsten Richardsøn og James Hall, 6. maj 1607. 77 Jf. Munk: Navigatio septentrionalis, 20, 24. Munk var landet i det nuværende Østcanada, da han opsatte kongemærkerne, men de sydlige dele blev opfattet som en del af Grønland. F.eks. skrev Peder Hansen Resen i 1687, at “Af disse områder [som Munk besøgte, og som hører til Grønland] er nogle måske dele af Amerika, men ingen af disse områder er så udforskede, at dette kan afgøres her”. Resen: ’Groenlandia’, 20-21, se også 56, 124, 146-147. For tanker om kongens rettigheder i ”Vinland”, se Vídalín: ’Den tredie Part’, 59. 78 Munk: Navigatio septentrionalis, 25-49.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05