44 beskriver Jørgensens udvidelse af ransbegrebet, kan der ikke herske tvivl om, at der er tale om to ord for samme fænomen, udformet i henholdsvis en juridisk-abstrakt- og en dagligdagsbrug. Ser man imidlertid på strafudmålingen i de få bevarede domme, der er for hug, er denne forskellig fra ransbegrebets strafferamme. Ran blev straffet med tremarksbøder, og derfor er sager om ran nemme at genkende.90 I de senere udvidelser af begrebet kunne bøden for skovran være lavere efter et nedskrivningsprincip om, at for hvert læs, man borttog, udløstes bøder på to øre, indtil det tolvte læs, hvor bøden nåede tre mark og ikke steg yderligere.91 Fire kilder giver indsigt i dette i forbindelse med hug.92 Det første er et domsbrev, der fastslår, at ”hvo der hugger i andens Skov eller ’marckesnabe’ [betegnelse for et kileformet jordstykke; her et engstykke] uden hans Minde [vidende/tilladelse] eller nogen ’lower’, at hugge i andens, han skal udlægge det, han saa hugger”.93 Hvis man huggede uden tilladelse, skulle man altså erstatte træet eller dets værdi, hvilket peger i en ganske anden retning end tabelberegningen for skovransbøden. Hertil optræder tre kongelige domme, der udpeger, hvem der havde retten til skove og hug.94 Disse fastsætter ikke en strafferamme, men omhandler spørgsmålet om selve retten til hug. Hermed lader de forstå, at sagerne om hug ikke fokuserede på det speci?ikke overgreb, men derimod generelt omhandlede selve spørgsmålet om, hvem der havde adgang til skovene. Der var altså forskellige domsudfald alt efter, om man anklagede for hug eller for ran: hug indebar erstatning af det huggede samt bekræftelse af ejendoms- eller brugsret. At få straffet gerningsmanden (den retshandling ransbegrebets tremarksbøder kunne tilbyde) var af sekundær interesse. I andre kilder end tingsvidnerne kan man imidlertid ?inde hårde bødestraffe for skovhug. Per Ingesman har påpeget, at dette til dels skyldes arbejdsbyrden 90 Tremarksbøderne blev pålagt i mange andre sammenhænge, se Jørgensen: ’Begreberne’, 159, men alligevel har dette letgenkendelige karakteristikum foranlediget en tendens i forskningen til at se al borttagelse, der blev straffet med tremarksbøder, som ran, jf. Paulsen: ’Den Skånske Birkeret’, 30. 91 Jørgensen: ’Begreberne’, 179. 92 Der kan også tælles en femte: Et forlig mellem væbneren Poul Henriksøn og abbeden af Skovkloster. Rep. II nr. 3574 Skovkloster ændrede i 1560 navn til Herlufsholm: Blangstrup (red.): Salmonsens, bd. 11, 319. Poul Henriksøn erkendte, at han havde hugget og lovede klosteret så meget skov, som de ville have, formentlig så meget som han havde taget. Sagen er ikke medregnet her, da forliget ikke siger noget om strafferammen og heller ikke kan give indsigt i, hvad man kunne forvente af denne. Et forlig var nemlig at foretrække for begge parter, så selv hvis klosteret havde haft en stærk sag, er det usandsynligt, at abbeden havde sat hårdt mod hårdt for at få Poul Henriksøn til at bøde yderligere, særligt fordi klosteret jo kompenseres. Esmark og Orning: ‘General Introduction’, 12; Vogt: ‘The Power’, 176. 93 Rep. II nr. 5449. Dommen lyder ydermere på ret høje bødestraffe, der skulle kompensere naboerne. Dette var sandsynligvis fordi kon?likten var skadelig for lokalsamfundet. Hermed omhandlede bødestraffen ikke borttagelseshandlingen, men derimod den kon?likt den havde forvoldt. 94 Rep. II nr. 10069, 10350, 10400.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05