30 Der kan saaledes næppe sluttes noget af, at det om Gerningsmanden siges, at han skal ’hedde Tyv’ eller ’blive (warthæ) Tyv’ […] Mere oplysende vil man maaske ?inde Udtryk som, at den forurettede skal følge Forbrydelsen ’som andet Tyveri’”.14 Jørgensen ?inder kun begrebsanvendelse i de faste, juridiske formuleringer, helst sidestillet med lovgivningernes strafferammer: hvis noget ikke kaldes tyveri i loven, men straffes på samme måde som tyveri (hængning) eller har samme retsmæssige procedurer som tyveri, ser han det som tyveri.15 Metoden er gangbar i landskabslovene, fordi man har et ”komplet” materiale, modsat tingsvidnerne, hvor man kun sjældent har bevaret alle vidner i hver kon?likt og ofte kun har enten et anklageskrift, en dom eller et vidne. Samtidig må man overveje, at Jørgensens skelnen mellem juridisk terminologi og dagligdagsterminologi nok ikke kan overføres til tingene, hvor sagerne i bedste fald blev ført af uddannede gejstlige eller aristokrater, men ellers af jævne folk uden behov eller forståelse for en juridisk-abstrakt terminologi.16 Når en anklage på tinge lyder, at én skal ”hedde tyv” eller ”blive tyv”, må dette derfor forstås som en domsfordring: hvordan man anklagede for forbrydelser, siger noget om, hvordan man opfattede dem. Man kan derfor gå ud fra, at brugen af ordet ”tyv” henviser til egentligt tyveri. Der er dog kun få kilder, der speci?ikt refererer til tyveri, faktisk kun 13.17 Fire indgår i samme sag, hvilket efterlader ti forskellige sagsforløb. Hertil ?indes fem kilder, der refererer til episoder, der beskriver tyveri-lignende handlingsforløb uden brug af begrebet.18 Det store spørgsmål er, hvad man skal stille op med den sidstnævnte kildegruppe. Den tidligste af disse kilder stammer fra 1450, hvor Christiern Persøn ?ik 8 dannemænd til at vidne, at Jes Olsen gik ind i hans gård og ”tog bort Ko og Kalv og Korn, saa meget som han vilde, og maatte han [Christiern] købe det af ham [Jes] igen for 5 Ørte Byg”.19 Kilden kan forstås som en anklage for et tyveri, og alligevel bruges det deskriptive tog bort frem for stjæle. Dette kan muligvis forklares med et vist semantisk overlap mellem ordene; at hvad end man sagde det ene eller det andet, var forbrydelsen lige åbenlys. Alternativt var der intet overlap, hvorfor der er foretaget et bevidst valg ved formuleringen. Et forhold, der taler for denne læsning, er, at tingsvidnet ikke kommer med en præcis mængdeangivelse for det borttagne gods, jf. formuleringen ”saa meget han vilde”. Der er bevaret otte tingsvidner, der rejser anklager for tyveri, hvor ordet optræder (de øvrige fem 14 Jørgensen: ’Begreberne’, 159-160. 15 Det samme gælder for ran, om end tremarksbøden, der gives for ran også ses i andre sammenhænge, så som legemsskade, hvilket imidlertid i forhold til den udførte handling er ?jernt fra ransbegrebet, og derfor kan man fra konteksten skelne mellem de to. Jørgensen: ’Begreberne’, 160. 16 Esmark og Orning: ‘General Introduction’, 18. 17 Rep. II nr. 1400, 2409, 4394, 4405, 4430, 4432, 4463, 6369, 8798, 8862, 8899, 9138, 9287. 18 Rep. I nr. 7964; Rep. II nr. 1124, 7180, 8951, 10870. 19 Rep. I nr. 7964.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05