227 Da Possing af Dorte Bennedsen, Bodil og Hal Kochs datter, blev mødt med den forståelige indvending, at Seidelin ikke var noget sandhedsvidne, svarede Possing i henhold til sin egen redegørelse for sin fremgangsmåde: ”Jeg har heller ikke brugt hende som sandhedsvidne, men som én af de mange stemmer, der fortæller om og giver farve til opfattelsen af et forhold, der var i bevægelse.”6 Den måde at give historien farve på forekommer mig en anelse for kulørt. Hvorom alting er, skriver jeg først og fremmest så lidt om privatlivet i disputatsen, fordi den som anført handler om Hal Koch som offentlig skikkelse, som public intellectual. Possing mener, at jeg indtager en ”venneposition” i mit portræt af Hal Koch. Hun skriver, at jeg ”har opgivet at ?inde kilder, der ’har noget ufordelagtigt at sige’ om Hal Koch”. Nej, det har jeg naturligvis ikke. Der er bare meget få, der har noget ufordelagtigt at sige om ham7, og det er en pointe i sig selv, der skal gøre os så meget desto mere varsomme i vores vurdering af hans person og betydning. Jeg kan i den forbindelse anbefale Possing at læse Tine Reehs disputats, hvor Reeh fremhæver min kritiske tilgang til Hal Koch.8 Så kan de jo handle af indbyrdes, om jeg er for venlig eller uvenlig over for Hal Koch. Mest grundlæggende mangler Possing forståelse for, at pointen i min disputats ikke er biogra?isk men derimod historiogra?isk. Når jeg er uenig med andre forskere, skaber jeg ikke ”en videnskabelig kon?likt, der ikke eksisterer”, som hun hævder. Jeg forsøger derimod at kortlægge de standpunkter og fortolkninger, der er etableret i litteraturen om Hal Koch med henblik på at identi?icere skæringspunkter i diskussionen om hans liv, virke og betydning. Det har f.eks. gjort det muligt at kortlægge den vej, ad hvilken Hal Koch blev optaget på Undervisningsministeriets demokratikanon. Det skyldes, at hans lille hæfte ”Hvad er Demokrati?” fra 1945, der oprindeligt ikke vakte nogen særlig opsigt, først i eftermælet indtog en central placering i forfatterskabet. Jens Otto Krags nekrolog markerer et udgangspunkt for den fortolkning af Hal Koch, der kæder Grundtvig og demokratiet sammen. Denne fortolkning blev fulgt op af ikke mindst Roar Skovmand og optaget som et omdrejningspunkt for Henning Fonsmarks Historien om den danske utopi, hvor Hal Koch personi?icerer alt, hvad Fonsmark ikke bryder sig om ved grundtvigianismen og socialdemokratismen. Det var også Fonsmark, der stiliserede forskellene mellem Hal Kochs og Alf Ross’ opfattelse af demokratiet til en egentlig ”debat”, og resultatet var, at alle, der var politisk uenige med Fonsmark, gjorde Hal Koch til demokratisk idol. Glemt blev det, at de to erklærede socialdemokrater Ross og Koch opfattede sig selv som stående på samme side i den store demokratidebat efter krigen. 6 BP gengiver selv sin meningsudveksling med DB i Possing: Ind i biogra � ien, 208-209. 7 De mest fremtrædende kritikere af Hal Koch var Johannes Sløk og den ældre Søren Krarup, jf. den sammenfattende redegørelse s. 9. 8 Reeh: Kristendom, historie og demokrati, 2012, 43.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05