129 Artiklen vil da vise, at trods de institutionelle begrænsninger nyder højkommissæren alligevel en ganske høj moralsk autoritet og legitimitet. Selvom højkommissæren og UNHCR ikke ejer megen formel politisk magt til at yde ind?lydelse på det internationale samfund, så spiller højkommissæren en stor diskursiv rolle i fastsættelsen af dagsordenen relateret til ?lygtningebeskyttelse og har derigennem mulighed for indvirkning. Derved fremkommer talernes centrale betydning som historisk kilde endnu mere relevant, da de er med til at positionere højkommissærens agens indenfor en diskursiv fremfor handlingsbetonet horisont, på baggrund af netop at være båret af højkommissærens høje retoriske autoritet trods manglende mulighed for at yde formel politisk magtind?lydelse. Følgende afsnit vil skitsere de kildekritiske overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med benyttelsen af kvantitativ indholdsanalyse som metode i den historiske forskningsproces. Med afsæt i disse betragtninger som artiklens metodiske fundament analyseres UNHCR’s over 60 år lange historie som fortalt gennem højkommissærernes taler. Afsnittene er opdelt i tre dele og gennemgås kronologisk med relevante nedslagspunkter i historien. På den måde fremtræder brud og kontinuitet i UNHCR’s udvikling klarest. Afslutningsvis diskuteres resultaterne. KVANTITATIV INDHOLDSANALYSE SOM HISTORISK METODE Kvantitativ indholdsanalyse kan, applikeret på det rette kildemateriale, tjene som et vigtigt redskab i historikerens værktøjskasse. Alligevel bør man stadig gøre sig sine kildekritiske overvejelser og være opmærksom på de begrænsninger, metoden måtte have. For det første forekommer det åbenlyst, at et styrket fokus på det bredere billede unægteligt må medføre et tab i dybden. Den kvantitative indholdsanalyse vil metodisk forsøge at tilegne en relativ værdi til ord, der ikke nødvendigvis er belæg for i kilderne. Artiklens analyse har opgjort ordforekomsterne i absolutte værdier, primært af hensyn til praktiske forhold vedrø- rende regnemetoden. Dette kan føre til en sammenligningsmæssig bias på tværs af højkommissærerne, eftersom visse højkommissærer holdt ?lere taler end andre under deres embedsperiode (se tabel 1). Således vil for eksempel Ogata blive overrepræsenteret, da hun i gennemsnit holdt over fem gange ?lere taler per år end for eksempel Goedhart gjorde i sin embedsperiode. Dette problem kan på sin vis a?hjælpes ved i stedet at have benyttet en relativ værdi til at måle forekomster i forhold til den speci?ikke embedsperiode såvel som talernes forskellige længde (der også varierer fra tale til tale og dermed skævvrider en meningsfuld sammenligning). Omvendt kan man argumentere for, at en sådan fremgangsmåde ville forbigå relevante pointer i forskellen mellem antal a?holdte taler i forsøget på at udviske bias og gøre en sammenligning mellem numeriske værdier mulig. At visse forekomster træder frem eller forbliver utalt netop på trods af højkommissærernes taleivrighed eller mangel på samme, er en vigtig pointe i sig selv. Samtidigt må man spørge sig selv, om en stringent procentisk sammenligning mellem to forekomster af ord nødvendigvis bidrager til en større erkendelse af ordenes
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05