SVAR TIL POSSING  JES FABRICIUS MØLLER Birgitte Possings mindretalsudtalelse og opposition vidner i enestående grad om manglende evne til at gengive min a � handlings indhold og anliggende bare nogenlunde retvisende.1 Mit hovedsynspunkt er, at Hal Koch gennemgik � lere forandringer, men at han selv og en række af hans fortolkere har set bort fra disse brud og givet en harmoniseret udlægning af hans forfatterskab. Hans involvering i den store demokratidebat efter krigen er blevet kædet sammen med hans optagethed af Grundtvig fem år tidligere, og han har siden fået status som grundtvigsk socialdemokrat. Pointen er kort fortalt, at Hal Koch ganske vist var både grundtvigianer og socialdemokrat, han var det blot ikke samtidig. Man ved jo snart ikke, hvor man skal begynde, men begyndelsen er jo altid en god idé. Possing karakteriserer min sammenfattende redegørelse som ”u-publiceret og u-annoteret”. Det er ikke kun misvisende. Det er forkert. Den er mangfoldiggjort på tryk og på nettet og gjort offentlig tilgængelig i fuldstændig overensstemmelse med reglerne. Ingen, der har ønsket at gøre sig bekendt med dens indhold, herunder dens 348 fodnoter, er blevet forholdt den mulighed. At a � handlingen skulle savne en tese – i dette tilfælde en problemformulering – kan man kun påstå, hvis man ikke har læst den sammenfattende redegørelse s. 2-8, og med hensyn til den efterlyste dialog med andre forskere henvises til en omhyggelig gennemgang og diskussion af litteraturen om Hal Koch i samme s. 9-25. Mindeværdigt fejlagtigt er hendes udsagn om, at Hal Kochs barndomshjem var ”grundtvigsk og humanistisk”.2 Det var som bekendt ingen af delene. Jeg fremhævede denne åbenlyse fejl ved det mundtlige forsvar, og derfor er den rettet i den endelige udgave af Possings opposition. Andre fejllæsninger har overlevet hendes redaktion. F.eks. skriver hun ”at Hal Kochs opfattelse af demokrati som et folkeforpligtende sindelag, snarere end en statsretlig måde at træffe beslutninger på, var det, som gav ham en folkelig gennemslagskraft.” Dermed overser hun den grundlæggende kronologiske pointe, at det forholder sig nøjagtig omvendt. Først � ik Hal Koch folkelig gennemslagskraft med sine forelæsninger om Grundtvig, og først derefter begyndte han at interessere sig for demokrati. Possing har også misforstået min artikel om brevvekslingen mellem Koch og Løgstrup, idet 1 De øvrige oppositioner og mit svar bliver at læse i Historisk Tidsskrift 2019/2. Possings betegnelse af bedømmelsens forløb som ”tumultarisk” står for egen regning. 2 B. Possing, Mindretalsudtalelse, Sagsnr. 531-0043/18-4000, Det humanistiske Fakultet, Kø- benhavns Universitet, september 2018. s. 4.