BEUNDRING FREM FOR UNDREN ER DET VIDENSKAB?  BIRGITTE POSSING Antagelsen af historielektor Jes Fabricius Møllers publikationer ”Teologi og politik. Studier i udviklingen i Hal Kochs forfatterskab og virke” som doktora � handling har vakt forundring og givet genlyd i ugeavisen Weekendavisen den 27. september og den 4. oktober 2019. A � handlingen blev i januar 2018 indleveret til Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og blev efter et langt og tumultarisk forløb i Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, antaget som klassisk doktora � handling samme sted i august 2019. Undertegnede var medlem af bedømmelsesudvalget. En disputats skal ifølge bekendtgørelsen på afgørende punkter bringe “videnskaben et væsentligt skridt videre” og dokumentere, “at forfatteren har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed”. Bedømt efter gængse, internationale standarder var det ikke tilfældet her. Derfor havde jeg som mindretal i bedømmelsesudvalget indgivet dissens, hvilket jeg begrunder i denne artikel. AFHANDLINGEN Den samlede a � handling bestod af tre dele på i alt 557 sider: Første og største del bestod af monogra � ien Hal Koch – en biogra � i, (Gad, 2009, 351 sider). Anden del bestod af artiklerne ”Biogra� ien som moderne genre” i Historisk Tidsskrift, bd. 109, 2009/2, s. 504-12; ”Statens opgaver og kirkens – Hal Koch og velfærdsstaten” i (red: Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen): I himlen så- ledes også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det moderne samfund, (Syddansk Universitetsforlag, 2010) s. 129-54; ”Illusionsløsheden som � iloso� isk og politisk program: Det evige liv, atombomben og velfærden i højskolebevægelsen i 1950’erne” i (red.: Nils Gunder Hansen og Rasmus Mariager): ”Der truer os i tiden”. Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske kulturdebat. (Syddansk Universitetsforlag, 2012), s. 143-66; ”Hal Koch, de politiske partier og Ungdomskommissionen” i Historisk Tidsskrift, bd. 116, 2016/2, s. 371-98; ”Afgørelsen og beregningen – Hal Koch og K.E. Løgstrups brevveksling genlæst” i (red.: David Bugge & Michael Schelde): Livtag med Løgstrup og Grundtvig. (Klim, 2017), s. 11-25. A � handlingens tredje del udgjordes af en sammenfattende redegørelse “Teologi og politik. Studier i udviklingen af Hal Kochs forfatterskab og virke”, upubliceret og u-annoteret, s. 1-104. De indleverede værker var alle dansksprogede og byggede med ganske få undtagelser på danske referencer og kilder. Manglen på international orientering og/eller evne til at orientere sig på andre sprog end dansk, undrede allerede her.