68 ETT NYTT POSTSYSTEM – KARL XII FÖRSÖKER AVSKAFFA POSTBÖNDERNA Under stora nordiska krigets (1700-1721) slutskede undersökte den svenska statsledningen alla upptänkliga möjligheter att dra in mer pengar till statskassan för att ?inansiera kriget.32 I ett försök att ekonomiskt effektivisera posten publicerades en ny postordning i februari 1718. Härigenom avskaffades postbönderna. Istället skulle breven fraktas mellan landets gästgiverier av anställda postiljoner. I förordningen stadgade Karl XII att postväsendet skulle slås samman med landets gästgiverier. Dessa skulle kallas för posthåll och delades in i ombyten, skiften och landsskiften. Vid ombyten skulle hästarna bytas ut och vid skiften och landsskiften byttes både hästar och vagnar. Gästgivarna som förestod skiften kallades för postmästare och vid landsskiftena skulle det tillsättas en landspostmästare. Den senare ?ick ansvar för alla posthåll inom sitt område, vilket sträckte sig till nästa landsskifte.33 För att befordra breven reglerades i förordningen olika typer av post som rangordnades efter hur snabbt de gick.34 Den så kallade ständiga posten motsvarade det som tidigare hade varit de ordinarie postbuden och skulle rida med en hastighet på mellan 45 och 60 minuter per mil. De angivna hastigheterna motsvarade dock inte verkligheten. Innan vägnätet förbättrades i slutet av 1700-talet låg postens genomsnittshastighet på mellan tre och sju kilometer per timme. Endast undantagsvis var hastigheten högre än tio kilometer per timme.35 Särskilda postiljoner skulle anställas för att transportera breven och för att markera att de var statens och kungens postryttare skulle de vara klädda i likadana uniformer. Noggranna regler för klädernas utseende ?inns i förordningen, som också säger att staten vart tredje år ska bekosta nya uniformer åt postiljonerna.36 Postordningen från 1718 införde således en helt ny infrastruktur för posten. Från att tidigare ha varit uppbyggd kring ett indelt system där bönderna utförde uppgifter åt staten skulle posten nu transporteras med anställd personal. Dessutom skulle den nya postorganisationen kombineras med postskjuts. Det skulle bli möjligt att åka med som passagerare på postvagnen och en stor del av förordningen reglerade hur denna tra?ik skulle gå till. Arrangemanget är tydligt in?luerat av diligenstra?iken på kontinenten och i till exempel Danmark blev post med vagnar etablerad under andra halvan av 1700-talet, även om den inledningsvis inte var ämnad för persontra?ik.37 32 Avsnitt bygger på Linnarsson: Postgång på växlande villkor, kap. 5. 33 Kongl. maj:ts nådige förordning, Angående postwäsendets och gästgifweriernes sammanfogande, Stockholm, 10 februari 1718. 34 Kongl. maj:ts nådige förordning, Angående postwäsendets och gästgifweriernes sammanfogande, Stockholm, 10 februari 1718. 35 Simonson: ’När posten höll tempot’, 259-260. 36 Larsson: ’Livery coat, postal horn, and the national coat of arms’, 191-193. 37 Monrad Møller: Postrytter, dagvogn och fodpost, 34-39.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review