66 teknisk, men också består av människor och deras relation till tekniken.22 Det blir uppenbart under modern tid då användandet av nya tekniker som telegrafer och järnvägar slog igenom. Marklund och Rüdiger pekar emellertid på att infrastruktur också under historiska epoker bör analyseras ur såväl ett tekniskt och materiellt perspektiv, som utifrån vad de kallar sociala praktiker, till exempel statens regleringar.23 DET SVENSKA POSTVÄSENDET ETABLERAS PÅ 1600-TALET Den svenska posten grundades 1636 genom förordningen om postbuden.24 Med förordningen inrättades postlinjer över hela riket. Frågan om ett organiserat postväsende hade sysselsatt delar av den svenska statsledningen sedan 1500-talet och innan 1636 fungerade brevbefordran i Sverige med hjälp av enskilda kurirer som reste med brev från en punkt till en annan. Särskilda kurirer, så kallade enspännare, var bland annat anställda av det kungliga kansliet. Systemet var både dyrt och ineffektivt och inte minst rikskanslern Axel Oxenstierna sneglade på kontinenten och de postsystem som etablerats där under 1500-talet, till exempel den nämnda taxiska posten. Förordningen om postbuden gjorde postväsendet till en organiserad del av den växande svenska staten och dess förvaltning, ett redskap för maktutövning i den allt starkare stat som kom att växa fram under 1600-talet parallellt med framgångarna i de kontinentala krigen och Sveriges starkare politiska position. Som nämnts ovan skiljde sig den svenska posten från de ?lesta av Europas postsystem. Den svenska staten förlitade sig varken på privata postföretag eller avlönade kurirer. Förutsättningar för detta saknades i Sverige, eftersom landet var glest befolkat och saknade köpmän och handelsmän som skulle kunna utgö- ra underlag för en mer omfattande postgång. Den svenska lösningen blev istället att använda särskilt avdelade postbönder som skulle rekryteras längs med färdvägarna, helst personer som kunde läsa och skriva. Bönderna skulle bo på ett avstånd av mellan två eller tre mil och till sin hjälp skulle de ha ett antal drängar vars uppgift var att springa med postsäcken till nästa bonde. På det viset skulle posten transporteras i ett stafettsystem längs postlinjerna. Enligt förordningen skulle postdrängarna vara utrustade med ett posthorn, ett spjut och ett postvapen på bröstet. När drängen närmade sig nästa postbonde skulle han blåsa i sitt horn, varpå näste dräng skulle göra sig redo. Förutom att springa med posten hade postbönderna att se till att vägarna hölls framkomliga. De skulle resa stegar över gärdesgårdarna och lägga spänger över bäckar och andra hinder. Postdrängen hade enligt förordningen två timmar på sig per mil och 22 Marklund och Rüdiger: ’Historicizing Infrastructure’, 7. 23 Marklund och Rüdiger: ’Historicizing Infrastructure’, 10-11, 16. 24 Förordning om Post-Bådhen, Stockholm, 20 februari 1636. Avsnittet bygger på Linnarsson: Postgång på växlande villkor, kap. 2.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review