167 Højesteret aldrig havde dømt en beviseligt uskyldig person. I den forbindelse pointerede han, at ’Fejø-pigen’ helt sikkert var skyldig.88 Journalist Marius Wulff fra Social-Demokraten fandt nu frem til Ane, der her mange år efter boede som en ældre fattig enke i et lille hus på Nord-Falster. På alle avisforsider blev hele Fejøsagen rullet op igen. Selv den gamle, næsten 80-årige birkedommer Freuchen, der levede en affældig tilværelse på et pensionat på Vesterbro, blev opsøgt for et interview (uden at han dog ville udtale sig). På vegne af Ane anlagde Social-Demokraten sag mod Højesteretspræsident Niels Lassen for æresfornærmelse ved Kø- benhavns Kriminal- og Politiret. Lassen blev dog pure frifundet den 4. april 1914, og i præmisser for dommen kunne man læse, at han havde “haft tilstrækkelig Føje til at fremsætte sin Udtalelse”.89 Dommen var således et udtryk for, at heller ikke Københavns Kriminal- og Politiret antog Chr. Trydes berømte lægeerklæring som afgørende ’modbevis’ i sagen. Her bør det tilføjes, man som tiltalt i inkvisitionens dage nærmest var skyldig indtil det modsatte var bevist.90 Netop dette mente Jørgensen, at man kunne tvivle på reelt var sket i Fejøsagen. KONKLUSION OG FORSKNINGSPERSPEKTIVER Myndighedernes mørklægning af de problemer, som en kulegravning af Fejøsagen reelt afdækkede, og som Højesteret smerteligt erkendte bag de lukkede døre, er ganske tydelig. Alt tyder på, at systemet, det politiske såvel som det juridiske, i denne sag undersøgte og frikendte sig selv. Det er en forholdsvis enkel konklusion på det retspolitiske spil om Fejøsagen og den historie, der så at sige blev den of?icielle.91 Jeg vil dog nærmere fremhæve andre konklusioner af denne mikrohistoriske tilgang til Fejø-sagens kildemateriale. Mig bekendt var den franske politiske ?ilosof Alexis de Tocqueville den første, der klart og tydeligt formulerede det synspunkt, at et lands retspleje til enhver tid afspejler væsentlige træk ved et lands 88 Nørregaard: ’Offentligheden’, 463. 89 Ugeskrift for Retsvæsen 1914, 863. 90 Kraftigt tilskyndet af Fejøsagen, og især Sophus Klein, der også var folketingsmedlem for Venstre, vedtog Rigsdagen i 1888 en lov om erstatning for uforskyldt varetægtsarrest. Så- fremt en person efter tiltalefrafald ved sagsanlæg kunne fremvise positivt modbevis, der gjorde det klart, at man uden tvivl var uskyldig, kunne der blive tale om erstatning for varetægtsarrest. Det kunne eksempelvis være, hvis en anden afsløredes som den reelt skyldige. Hvis imidlertid ikke dette modbevis kunne fremlægges i retten, faldt kravet bort, da man i princippet stadig kunne være skyldig. I 1919 fastslog den nye retsplejelov, at man altid i princippet var berettiget til erstatning for uforskyldt varetægtsarrest, med mindre den offentlige anklagemyndighed var i stand til at bevise, at der trods tiltalefrafald stadig eksisterede en teoretisk mulighed for skyld. Først da anerkender strafferetsplejens regelsæt i princippet, at man er uskyldig til det modsatte er bevist. For en diskussion af 1888-loven, se Hein: Vore Dommere, 41-59; Munch-Petersen: Retspleje og Kultur, 40-41. 91 Halkier: Rets-reformen, 23-24. Halkier var højesteretssagfører og medlem af Folketinget for Højre. Han fremstod som en af inkvisitionsprincippets ivrige fortalere i samtiden.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review