FRÅN BONDESTAFETT TILL JÄRNVÄG POSTVÄSENDET SOM EXEMPEL PÅ INFRASTRUKTUR OCH FÖRVALTNING I SVERIGE 1600-1870  MAGNUS LINNARSSON I Tidning för Wenersborgs stad och län stod den 29 oktober 1860 att läsa om några av riksdagens senaste beslut. Likt i de ?lesta av dåtidens dagstidningar rapporterades utförligt från de pågående riksdagsförhandlingarna och bland annat berättades att riksdagen bestämt att ”postföringskyldigheten, i den mån Kongl. Maj:t ?inner sådant lämpligen kunna ske, må från jordbruket skiljas”.1 Beslutet förändrade i grunden infrastrukturen för det svenska postväsendet. Den postbondestafett som transporterat breven sedan 1636 ersattes av statsanställda posttjänstemän och de nya järnvägarna blev ryggraden i landets postlinjer. Stora förändringar av infrastruktursystem brukar förklaras med teknologiska innovationer: transporter, telekommunikationer och energiförsörjning är klassiska områden där historiker och ekonomhistoriker lyft fram teknikens betydelse. Fokus ligger vanligen på senare delen av 1800-talet då stora investeringar gjordes, ofta i samverkan med en växande industrisektor.2 I den här artikeln vill jag uppmärksamma postväsendet, en betydligt äldre infrastruktur som byggde på helt andra premisser än de teknikdrivna system som etablerades under 1800-talet. Föregångarna till dagens postsystem, och det som var de första organiserade postverken, uppstod i Europa på 1500-talet. En av de viktigaste förändringarna jämfört med tidigare var att posten blev offentlig och kunde användas av alla som ville skicka brev och som betalade porto. Det mest kända exemplet är den så kallade taxiska posten som den italienskättade greven Franz von Taxis startade i början av 1500-talet. Taxis tecknade avtal med den spanske kungen Karl I, senare kejsare Karl V, om att organisera en post för dennes räkning.3 I Norden organiserades postväsendet under första halvan av 1600-talet. I Sverige startades posten 1636 och utsträcktes till Finland 1638. Den svenska staten införde då det stafettsystem med postbönder som riksdagen upphävde 1860. 1 Tidning för Wenersborgs stad och län, 29 oktober 1860. 2 Millward: Private and public; Högselius, Kaijser och Vleuten: Europe’s infrastructure. 3 Om den taxiska posten, se Behringer: Im Zeichen des Merkur.