79 DEMOCRIT-HERACLIT Bag serien Den danske Democrit-Heraclit stod en anden fynbo; en ung student fra Nyborg ved navn Martin Brun, der skulle blive en af trykkefrihedsperiodens ?littigste skribenter.43 Han forbindes i forskningen ofte med skriftet Ole Smedesvends Begrædelser over Risengrød. Af ham selv, der nævnes som hans første udgivelse og i øvrigt – alene på grund af titlen – i den ældre litteratur bruges som et eksempel på trykkefrihedsskrifternes pauvre litterære kvalitet og publikums dårlige smag.44 Men inden Ole Smedesvend blev sat i verden, lod Brun en række andre stemmer komme til orde i Den danske Democrit-Heraclit. Navnet Democrit-Heraclit henviser dels til en gængs dikotomisk sammenstilling af den henholdsvis leende og grædende ?ilosof, dels til et satirisk digt af Ludvig Holberg fra 1721 med titlen Democritus og Heraclitus.45 Hvad var det, der faldt Den danske Argus for brystet og alene vakte dårers latter og fornuftens gråd? Første hæfte i serien indeholdt tre tekster, hvoraf den første bar titlen En Skrivelse fra Caroline, Mamaes eneste Datter, til Pastor Fido, hendes Skrifte-Fader og er skrevet i brevform.46 En ung pige skriver til sin hjemstavns præst og fortæller om København, denne lasternes bolig. Det er hendes mor, der har sendt hende til byen, selvom moderen burde vide bedre. Moderen blev nemlig selv sendt til København i sine “Jomfrue-Dage, og var bleven Mama tiligere, end hun havde ventet”. Men tilsyneladende ønsker moderen ikke, at hendes datter skal være dydigere end hun. Brevskriveren er en ung, smuk pige. Det ved præsten jo alt om. Præsten har måttet tage sig en gammel enke til hustru for at få et kald, og Caroline forstår, at han af den grund har haft et godt øje til hende. Hun husker ham på en hændelse “i det blaae Kammer paa Taburetten ved Sengen”. Senere i teksten ?indes i øvrigt en ekskurs om nutidens præster, der spiller kort og ikke længere fordømmer utugt, men i stedet er fortrolige med de unge piger: “Nu kan man snakke lige saa fortroelig med en Præst, som med Maren Jordemoder”. Ankommet t i l København – det te “sællandske Helvede” – samler “de onde Aander med Strus?iær i Hattene” sig om Caroline “som Spy-Fluerne om en frisk Lam43 Om Martin Brun, se Horstbøll: ’Trykkefrihedens bogtrykkere og skribenter’, 19-23. 44 Se f.eks. Holm: Nogle Hovedtræk, 29-30; Andersen: Illustreret, 650. 45 Demokrit og Heraklit udgør i øvrigt også omdrejningspunktet for et senere udgivet trykkefrihedsskrift; En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet af Professor Babe. Den 6te Junii modtaget. Thiele 1771. Holbergs digt kan ?indes i en tekstkritisk udgave på http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=SkiemteDigte%2FDeHe%2FDemocritus_Heraclitus.page;toc.depth=1;brand=&chunk.id=start. 46 I det følgende refereres alene til titlerne i serien, da hæfterne ikke er nummererede, og de anvendte citater stammer således fra den i den konkrete sammenhæng nævnte titel. De enkelte hæfter ?indes også under deres titler (d.v.s. ikke som en del af serien) i Luxdorphs samling, 1. række, bind 17. Hæfterne ?indes samlet under fællestitlen Den danske DemocritHeraclit med angivelse af Martin Brun som forfatter i Det Kongelige Biblioteks samling.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03