77 I et følgende nummer af Fruentimmer-Tidenden (nr. 46) nævnes et af de først udkomne trykkefrihedsskrifter; nemlig bryggeren C. Bagges nævnte skrift Formeenentlige Aarsager til de mange paa en vis Tiid arriverede Fallissementer ved Brygger-Lauget her i Staden, hvori der rettedes alvorlige anklager mod bryggerlaugets oldermand for magtmisbrug og korruption. De skrifter, der fulgte i kølvandet på Bagges klage, og som udgjorde grundlaget i det, der skulle udvikle sig til den såkaldte bryggerfejde, omtales kort i følgende numre. Argus identi?icerer sig tydeligvis med Bagge og hans kvaler. I det følgende nummer (nr. 47, 21. november) bragte Argus et stykke om den nyligt indførte trykkefrihed og hensigterne med den. Var trykkefriheden indført for at nedbryde dyden og sædeligheden? Nej. Trykkefriheden burde ikke bruges til at give “kaade og ublue Skribentere” mulighed for at “vanære Menneskeligheden” eller til at udklække utidige fostre, “der ey burde sees af Christenheden”. En tjener eller en gårdskarl skulle ikke bruge trykkefriheden til at få sit eget hjertes onde “Liggendefæe” lagt for dagen. Argus citerede passagen fra trykkefrihedsreskriptet om, at redeligt sindede og nidkære patrioter skulle have mulighed for at skrive frit for at angribe misbrug og lægge samme for dagen. Men Argus mente, at den højkongelige nåde omvendt blev misbrugt i nogle nyligt udsendte skrifter, der gik under hovedtitlen Den danske Democrit-Heraclit. Det var nedbrydende og umoralske skrifter, hvis indhold gik stik mod hensigten med trykkefriheden, “thi disse stykker, som vi endnu har seet, opvækker kun Daarers Latter, men Fornuftens Graad”. Handsken var kastet. “Om Argus maa I dømme, hvad I vil”, sluttede han frejdigt. Hvem stod bag pseudonymet Den danske Argus? Det gjorde den 39-årige Christian Gormsen Biering (1731-1776); en student fra Odense, der i en årrække havde ernæret sig ved forefaldende arbejde i hjembyen og siden var taget til hovedstaden for at prøve lykken som forfatter. Foruden nogle digte og fabler havde han i 1762 udsendt Uge-Bladet Thee-Bordet; en romanføljeton, der havde til hensigt at komme kvinder til hjælp med interessante samtaleemner. I fortalen til første nummer hævdede forfatteren at være opfordret af kvinder til at skrive og udgive tidsskriftet. I 1764 blev Biering ansat som bogholder, fuldmægtig og korrektør hos Hans Holck på Adressekontoret. Dette arbejde hindrede ikke hans ambitioner som skribent. Tværtimod gav Adressekontorets aktiviteter og berørings?lader ham nye muligheder. I 1765 forsøgte Biering sig derfor med et tidsskrift, der ikke havde et proklameret forsæt om at henvende sig til kvinder, men som tilsyneladende faldt i et kvindeligt publikums smag.39 Formålet med Patrollen, som tidsskriftet hed, var “at anføre hvad Efterretninger, hans Gade- og Vey Patrol medbringer, 39 Se f.eks. Patrollen, 2, 18. januar 1765 og Det 10. ugentlige Tillæg til Adressecontoirets Efterretninger, 1767 (udateret).
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03