71 publikumskulturer, men gav tillige mulighed for at nye forfatterroller kunne udvikle sig i et samspil med publikum. De forfattere, vil skal møde, præsenterede sig som stemmer i en slags konversation med læserne og hinanden.14 Der er således et performativt aspekt forbundet med trykkefrihedsforfatternes praksis – ikke mindst i de tilfælde, hvor afsenderpositionen var forbundet med pseudonymitet, eller hvor forfatteren talte gennem et personi?iceret stedfortrædende talerør. Fiktive tekstpersonligheder blev opfundet til speci?ik brug i tidsskrifter og trykkefrihedsskrifter for at spille en meningsdannende rolle for læserne.15 Performativitet er et temmelig vidtfavnende begreb, der har været anvendt i kulturhistoriske studier i så stort et omfang, at man kan tale om en performativ vending.16 I denne artikel bruges begrebet til at skildre de roller, som forfatterne skabte og påtog sig for at henvende sig til forskellige læsergrupper og for at afprøve den ny offentligheds muligheder. KVINDER I OFFENTLIGHEDEN Tidsskriftet Fruentimmer-Tidenden eller Fredags-Selskabet lagde sig i en allerede etableret tradition for udgivelser rettet mod et kvindeligt publikum. Før trykkefrihedens indførelse kom kvinders – ?iktive og reelle – tilstedeværelse som agerende, læsende og skrivende individer i den dansk-norske offentlighed primært til udtryk i dannelseslitteratur og moralske tidskrifter inspireret af de engelske spectator-tidsskrifter.17 Spectator-tidsskrifterne blev i begyndelsen af århundredet lanceret af Joseph Addison og Richard Steele i London med tidsskrifterne The Tat ler, The Spectator og The Guardian. Hensigten var, som det blev formuleret i The Spectator, at bringe ?iloso?ien fra bogskabene, bibliotekerne og universiteterne til “klubberne og forsamlingerne, til the-bordene og kaffehusene”.18 Gennem tidsskriftets essays skulle læserne forsynes med samtaleemner og moralske overvejelser på baggrund af den fiktive fortæller Mr. Spectators iagttagelser af sociale omgangsformer, skikke og daglig praksis.19 Der opstod hurtigt kvindelige pendanter som The Female Spectator (skrevet af Eliza Heywood) og The Female Tatler. 14 Om nye forfatterroller i trykkefrihedsperioden se Horstbøll: ’Anonymiteten’, passim. 15 Fiktive tekstpersonligheder (eidolons) behandles udførligt i Powell: Performing Authorship. 16 Burke: ’Performing History’, 35-52. 17 I denne artikel nævnes kun tidsskrifterne, ikke dannelseslitteraturen. Den moralske litteratur for kvinder (skrevet af mænd) udkom ofte som samlinger, men ikke som regulære tidsskrifter. Se f.eks. Carl August Thielo: Den borgerlige Hovmesterinde eller en Samling af moralske, critiske og oeconomiske Tanker for Fruentimmerne (1759) og Pierre-Joseph Boudier de Villemert: Fruentimmerets Ven (1761), der var en oversættelse af en fransk bestseller. 18 The Spectator, nr. 10, 12. marts 1711. 19 I en nyere dansk analyse af den engelske spectator-tradition er det blevet fremhævet, at man gennem tidsskriftteksternes genre søgte at skabe afstand til den offentlighed, hvor politiske interesser og passioner regerede og skabte forbitrelse. Læserne skulle i stedet diverteres med emner, der kunne diskuteres, uden at sindene kom i kog. Se Nexø: Ikke de voldsomme.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03