70 Det andet forsøg med trykkefriheden udspillede sig som en meningsudveksling mellem en skribent i tidsskriftet Fruentimmer-Tidenden, der skrev under pseudonymet Den danske Argus, og en anonym forfatter til en serie ugeskrifter, der gik under titlen Den danske Democrit-Heraclit. Serien Den danske Democrit-Heraclit blev tidligt fejlagtigt dateret til 1771, hvilket muligvis er årsagen til, at den har været overset som en af trykkefrihedstidens allerførste udgivelser.11 Sammenstødet mellem Den danske Argus og udgiveren af Den danske Democrit-Heraclit er som nævnt af særlig interesse, fordi det bidrager til den forsigtige start på den transformation af offentligheden, som trykkefriheden afstedkom. Trykkefrihedsreskriptet ændrede vilkårene i offentligheden drastisk – i hvert fald for en tid. Den norske litteraturforsker Kjell Lars Berge har set trykkefrihedsperioden som indstiftende en ny kommunikativ orden; som et grundlag for udviklingen af en offentlig mening med nye genrer og nye deltagere, hvilket medførte nye regler og nye tekstnormer. Trykkefriheden afstedkom omfattende og hurtige testkulturelle forandringer og gav ikke kun mulighed for spredning af viden, hvilket lå indenfor trykkefrihedsreskriptets erklærede hensigt (dvs. imø- degåelsen af “fordomme” og “vildfarelser”), men blev også katalysator for tilkendegivelsen af meninger.12 Det sidste var ikke nødvendigvis en hensigt med reskriptet. Berge lægger vægt på tekster, der kan betegnes som politiske. Men trykkefrihedsskrifternes emner og tilgange var i vid udstrækning meget andet og mere end gængs politiske. Derfor kan man med god mening tage udgangspunkt i den engelske historiker Brian Cowans skel mellem hhv. den normative og den praktiske offentlige sfære, dvs. mellem idealer for opførsel og kommunikation i det offentlige liv og de mere komplekse realiteter, der prægede hverdagslivet i det offentlige rum.13 Denne skelnen illustreres tydeligt i den store forskel mellem det offentlighedsideal, der blev formuleret i reskriptet om trykkefrihedens indførelse den 14. september 1770, og så selve indholdet, heftigheden og den sociale forankring i en stor del af de skrifter, der udkom i trykkefrihedsperioden. Netop dette forhold står centralt i det materiale, jeg undersøger i det følgende. Den ny offentlighed konstitueredes af aktører – bogtrykkere, forfattere, læ- sere etc. Trykkefrihedens skrifter søgte ikke kun at påvirke læserne og skabe nye 11 Serien er dateret 1771 i Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon, II, 115. I Fortegnelse over alle de Skrifter, som siden Trykkefriheden ere udkomne er den placeret langt senere end dens reelle udgivelsestidspunkt. Af Fortegnelse paa alle de siden den allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne (Thielo, 1771) og – som vi skal se – omtalen i Fruentimmer-Tidenden fremstår serien som noget af det allerførste, der så dagens lys efter trykkefrihedens indførelse. De ?ire første numre i serien er placeret som hhv. nr. 3, 6, 9 og 11, mens Philopatreias’ første skrift ligger som nr. 12 på Thieles fortegnelse. 12 Berge: ’Developing’, 172-184. Forandringer i 1700-tallets offentlighed undersøges også i Worsøe-Schmidt: 1700-tallets danske forfattere . 13 Cowan: ’What Was Masculine’, 127-157.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03