68 TRYKKEFRIHEDSPERIODEN Frem til trykkefrihedens indførelse i september 1770 var det Danske Lovs bestemmelser, der satte rammerne for den trykte offentlighed. I princippet skulle alle skrifter forhåndsgodkendes af professorerne på Københavns Universitet, inden trykkere og boghandlere sendte dem på markedet. Overtrædelser kunne medføre drakoniske straffe. Censorerne var især opmærksomme på omtalen af religiøse og politiske forhold, ligesom de var på udkig efter paskviller og ærerørige skrifter. Trods lovgivningens strenge formuleringer var der i praksis åbninger i censuren. De lærde kunne uden problemer erhverve sig ucensurerede skrifter, ligesom en del småtryk og viser sivede ud på markedet uden at have været forbi censorerne.2 I 1755 åbnedes desuden for undersåtternes kritiske deltagelse i den samfundsøkonomiske debat med bidrag til Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin (1757-64).3 Men der var stadig tale om en af statsmagten fuldt ud kontrolleret offentlighed, indtil trykkefrihedsreskriptet ændrede vilkårene.4 Trykkefrihedsperioden har sit navn og sin periodeafgrænsning fra en i samtiden fremsat betragtning om den særlige tilstand, som offentligheden befandt sig i fra 14. september 1770 til 20. oktober 1773. Som Henrik Horstbøll har vist, var redaktøren af den løbende bibliogra?i Fortegnelse over alle de Skrifter, som siden Trykkefriheden ere udkomne, der udkom 1771-1773, den første til at indramme trykkefriheden som periode og således skabe en speci?ik litterær tidsregning. Samme forståelse ligger i embedsmanden Bolle W. Luxdorphs indsamling og kategorisering af trykkefrihedsskrifterne, nemlig at det drejede sig om en slags undergrundslitteratur, der skyldte trykkefriheden sin eksistens og således også var kronologisk afgrænset.5 Også eftertiden har anskuet trykkefrihedsperioden en bloc – oftest fulgt af særdeles negative bedømmelser. Et af mange eksempler ?indes i Illustreret Dansk Litteraturhistorie fra 1902: “Intet Afsnit af vor Litteraturhistorie har seet et saadant Mylder af Forfattere skyde frem lig Svampe af Uvidenhedens og Umodenhedens sure Jordbund som den Sværm af Folkeforbedrere og politiske Raisonneurer, Trykkefrihedsperioden kaldte til Virksomhed”.6 Perioden i sig selv – dette Vi have i saadan Betragtning efter nøje Overlæg allernaadigst besluttet, udi Vores Riger og Lande i Almindelighed at tillade en uindskrænket Frihed for Bogtrykkerierne saaledes: at fra nu af skal ingen være pligtig eller forbunden til at lade sine Bøger og Skrifter, som han vil overgive til Trykken, underkaste den hidtil anordnede Censur og Approbation”. 2 Om nuancerne i censuren og dens udøvelse, se Jakobsen: Uanstændige, utilladelige og unyttige skrifter. 3 Maliks: Vilkår for offentlighet. 4 Kontrollen med den dansk-norske offentlighed i perioden 1536-1814 er samlet beskrevet i Rian: Sensuren i Danmark-Norge, mens censurens historie frem til vore dage er behandlet i Mchangama og Stjernfelt: MEN. Ytringsfrihedens historie. 5 Horstbøll: ’Bolle Willum Luxdorphs samling’, 372 og 378; Horstbøll: ’Trykkefrihedens bogtrykkere og skribenter’. 6 P. Hansen: Illustreret, 33.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03