64 ationskomik. Den reelle forskel i hyppigheden af intimt stof, politisk, personligt og erotisk, beror derimod på en tilfældighed. Holberg ville have elsket at fortælle den slags historier, der fylder en del hos Biehl, men han måtte med beklagelse konstatere, at det danske kildemateriale lod ham i stikken. LITTERATUR Utrykte kilder Rigsarkivet (RA), Hofmarskal Johan Bülow og hustrus privatarkiv (privatarkiv 5345), pk. 4 (Dagbøger og Optegnelser 1751-1828). Trykte kilder Alenius, Marianne: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiogra?i og andre breve, København: Museum Tusculanums Forlag, 1987. Alenius, Marianne og Anne-Marie Mai: ’Århundredets brevskriver’. I Elisabeth Møller Jensen, Eva Hættner Aurelius og Anne-Marie Mai (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie 1. I Guds navn 1000-1800, København: Rosinante/Munksgaard, 1993, 370-380. Biehl, Charlotta Dorothea: Moralske Fortællinger, I-IV, København, 1781-82. Biehl, Charlotta Dorothea: ’Charlotte Dorothea Biehls historiske Breve’, Historisk Tidsskrift, 3. rk., IV (1865-66), 147-494. Biehl, Charlotta Dorothea: ’Regeringsforandringen, fremstillet af Charlotte Dorothea Biehl’, Historisk Tidsskrift, 3. rk., V (1866-67., 281-455. Biehl, Charlotta Dorothea: Charlotte Dorothea Biehl’s Breve om Kong Christian VII. Udgivne efter Originalerne, København: Wroblewski, 1901. Biehl, Charlotta Dorothea: Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof. Charlotte Dorothea Biehls Breve og Selvbiogra?i, København: J.L. Lybeckers Forlag, 1909. Biehl, Charlotta Dorothea: Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof. Efter Charlotte Dorothea Biehls Breve, København: J.L. Lybeckers Forlag, 1919. Biehl, Charlotta Dorothea: Mit ubetydelige Levnets Løb, København: Museum Tusculanums Forlag, 1986. Biehl, Charlotta: Brev fra Dorothea. Af Charlotte Dorothea Biehls historiske breve, København: Politikens Forlag, 1975. Bobé, Louis: ’Charlotte Dorothea Biehl’. I Louis Bobé (red.): Fra Renaissance til Empire. Kulturhistoriske A?handlinger, København: H. Hagerups Forlag, 1916. Burrow, John: A History of Histories: Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century, New York: Alfred A. Knopf, 2008. Giessing: Struensee og Guldberg eller tvende Revolutioner ved Hoffet i Kjøbenhavn, en historisk Skildring, udarbeidet med A?benyttelse af Geheimearchivet og af ?lere hidtil ukjendte Kilder, København: Andr. Fred. Høsts Forlag, 1849. Holberg, Ludvig: Dannemarks Riges Historie, bd. I-III, København, 1732-35. Holberg, Ludvig: Moralske Tanker, bd. I-II, København, 1744. Holberg, Ludvig: Moralske Fabler, København, 1751. Jørgensen, A.D. (red.): Regeringsskiftet 1784, Fremstillinger og Aktstykker udgivne i Juni 1888 til Minde om den Regering som løste Bondens Stavnsbaand, København: C.A. Reitzel, 1888. Jørgensen, Ellen: Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800, København: H. Hagerups Forlag, 1931. Jørgensen, Ellen: Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede, København: H. Hagerups Forlag, 1943. Langen, Ulrik: Den afmægtige – en biogra?i om Christian 7., København: Jyllands-Posten, 2008. Langen, Ulrik: ”Frederik III’s trubadur”. I Weekendavisen, sektionen Bøger, 3.11.2017. Langen, Ulrik: Struensee, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018. Lukianos fra Samosata: Hvorledes man bør skrive Historie, København: Gyldendal, 1904.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03