37 i modsætning til andre lærdomsdomæner. Andre fag benytter sig overvejende af tropen metonymi ved konsekvent at forklare mangfoldigheden i den menneskelige adfærd gennem reduktionistiske abstraktioner, f.eks. den rationelle markedsaktør i økonomien eller lingvistikkens beskrivelse af sprogbrugens formmæssige (men ikke semantiske) varianter gennem grammatikken. En historisk fremstilling kan gøre det samme, men også benytte de øvrige troper, hvilket giver en høj grad af ?leksibilitet med hensyn til emnevalg og tolkningens retning, men på bekostning af et systematisk og sammenhængende verdensbillede. Metahistory’s analyse af det 19. århundredes toneangivende historikere – og historie?ilosoffer – viser et markant skift i måden at skrive historie på i kontrast til oplysningstidens og tidligere historikere. Det samlende tema var nu den franske revolution, en politisk mega-begivenhed, der dannede kronologisk skel og satte en ny dagsorden. Revolutionen selv og dens videre forløb i Napoleonskrigene markerede et bredere skift i samfundstilstanden ved, at to nye klasser var trådt ind på arenaen: Borgerskabet, som var aspirant til en hegemonisk position, sideløbende med eller i kon?likt med den hidtidige elite; og proletariatets masser, der udgjorde en usikkerhedsfaktor og latent trussel i forhold til enhver given normaltilstand. Med Vicos udtryk: Det var en menneskenes tid. White lagde med andre ord til grund, at udøverne af historiefaget gennem studiet af den nære fortid søgte at forstå den virkelige, håndgribelige ramme for deres egen samtids menneskeliv og politik, hvor almindelige borgere spiller en rolle. Historikernes opfattelser af forholdet mellem samfund og individ var imidlertid højst forskellige, hvilket udløste narrativer, som trods den fælles opfattelse af opbrud i verden faldt i distinkte kategorier. Nogle opfattede samfundets baggrundsfaktorer og de historiske begivenheders turbulens som en hæmsko for hin enkelte, som blev forhindret i at folde sit menneskelige potentiale ud. Andre så historiens gang som et skiftende forhold, hvor mennesket til tider blev holdt hårdt nede, men til andre tider ?ik øget mulighed for at virkeliggøre sig selv som subjekt. Atter andre mente, at der var stigende overensstemmelse mellem den fælles, overordnede udvikling og individets trang til frihed fra ydre tvang, altså en progressiv tendens. Denne gjorde ved sin bekræftelse af, at kursen var den rigtige, historiefaget til en samfundsbevarende institution. Princippet om forskellige positioner, der logisk udelukkede hinanden i tilgangen til fortiden, er som allerede nævnt et gennemgående træk ved Whites tænkning. Analysen af det 19. århundredes tænkning om revolutionens betydning kan ses som et konkret, kontekstuelt indlejret empirisk belæg for denne tese.26 26 White: Metahistory, 45-48, 51-52; White: ’Romanticism, Historicism, Realism’, 50, 52, 57.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03