29 læsende publikum – i modsætning til forskere fra andre fag og intellektuelle kritikere – fandt interessante. Eftersom historie ikke besad nogen sammenhængende teori eller særlig begrebsmæssig protokol og uddannelsesmæssigt ikke byggede på meget andet end håndbogsbenyttelse, spredt læsning og lidt praksis i arkiverne, gik vejen til større alvor og dybde gennem teoretisk og formaliseret analyse af fagets meta-dimension, hjulpet af retoriske, litterære og ?iloso?iske begreber.11 White importerede og tillempede teorielementer fra adskillige kilder. Hans begrebsbrug rummer da også spændinger: Han var eksponent for den sproglige vending og postmodernist, men mente, at det inden for denne ramme var både muligt og nødvendigt at have en pålidelig relation mellem: 1) tegnet som udtryk, 2) det betegnede begreb og 3) begrebets ekstratekstuelle referencepunkt. White anerkendte nok Michel Foucaults (og andre franske poststrukturalisters) teoretiske pointer, men mente, at de i deres yderste konsekvens førte til en absurd form for kritik og et nødvendigt tilbagefald til normal historisk diskurs.12 Han fastholdt selv et stabilt kendsgerningsbegreb. Historie er hos White en repræsentation af faktiske fortidige begivenheder. Den historiske erkendelses væsen er imidlertid ikke at opdage, fremdrage og raf?inere én autentisk version der ligger gemt i fortidens levn, men kommer til ære og værdighed ved at historikeren indsamler, konsoliderer, sorterer og italesætter kildernes spredte udsagn. Historie er derimod en narrativ diskurs, som med variérbare sproglige og litteræ- re greb opbygger forskellige billeder af fortiden. I sin nærmere forklaring distancerede White sig fra den ifølge ham traditionelle opfattelse af den narrative modus, nemlig at den for historikeren blot er en formidlingsform, et kommunikativt redskab, som kan kolportere en mere eller mindre a?balanceret og retvisende repræsentation, og som på mere eller mindre elegant og levende måde befordrer læserens forståelse heraf, men ikke i sig selv bidrager til fortolkningen af de skildrede begivenheder og deres politiske og etiske betydning.13 Tolkningen kan ikke delegeres til en separat analyse eller kommentar, så sandt som narrativen – i modsætning til annaler – drives af et kunstfærdigt plot, der på én gang er konstrueret og afspejler virkeligheden. Valget af plot bestemmer narrativens stofvalg, retning og indebyrd, og plottet opfylder læ- serens behov for meningsfuld afslutning af historien, hvilket annalistisk repræ- sentation af fortiden ikke formår.14 Da et plot kan opbygges på ? lere måder, vælger vi selv vor egen fortid blandt et antal muligheder. Ikke alle behøver vælge det samme. Man kan dog ikke udpege en hvilken som helst velformuleret og virkelighedstro fortælling som den skin11 White: ’The Burden of History’, 123-124. 12 White: ’Foucault Decoded’, 45, 48, 53-54. White: ’The Absurdist Moment’, 379; White: ’Foucault’s Discourse’, 140. 13 White: ’The Question of Narrative’, 2-3. 14 White: ’The Question of Narrative’, 3-4; White: ’The Value of Narrativity’, 13-15, 23-24.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03