177 Bogens forfattere havde som ambition at belyse interaktionen mellem danskere og ghanesere på Guldkysten, og det er også lykkedes fortrinligt. Hovedvægten er på de politisk-økonomiske relationer, og da danskerne jo især var på Guldkysten for at handle, er det forståeligt og berettiget. Man kan imidlertid savne en mere dybtgående fremstilling af danskernes sociale interaktion med den lokale befolkning, således som det f.eks. kommer frem i Ole Justesens og Pernille Ipsens diskussion af afro-europæiske ægteskaber. Der er ?ine strukturelle analyser af sammenhængen mellem danskernes aktiviteter og transformationen af de lokale stater. Der er også mange gode analyser af de interne politiske processer i de afrikanske stater og af disse processers betydning for staternes strategier over for danskerne og andre europæere på kysten. Udviklingen ses imidlertid – og af gode grunde – altovervejende fra et kystperspektiv, og det ville have beriget fremstillingen, hvis den i højere grad havde inddraget danskeres forhold til lokale grupper og individer. Vi hører f.eks. et par gange om danske missionærers tilstedevæ- relse uden at deres arbejde og betydning forfølges yderligere. Værket indledes som sagt med en historiogra?isk programerklæring af såvel den nye kolonihistories hovedredaktører som af Per Hernæs. Imidlertid kunne en uddybende historiogra?isk diskussion have været en fordel. Litteraturlisten til de enkelte kapitler bagest i bogen indledes som nævnt med en kort historiogra?isk note, men da værket bevidst stræber efter at give et erindringskulturelt bidrag, kunne det have været nærliggende at følge danskernes historiogra?iske spor i Ghana. Anne Mette Jørgensen nævner ganske kort det danske kildemateriale i Rigsarkivet og det ønskelige i, at det bliver gjort lettere tilgængeligt for folk, der ikke kan læse dansk (s. 365-366). Men en mere systematisk historiogra?isk diskussion af den danske og den ghanesiske Guldkystforsknings udvikling ville have været oplysende, især fordi bogens bibliogra?ier rummer mange titler af ghanesiske historikere. Redaktørerne har givetvis diskuteret, om bogen kun skulle handle om Danmark på Guldkysten, eller om den også skulle rumme overvejelser om de danske Guldkysterfaringers historie i Danmark. I bindet om Danmark som kolonistat indgår et kapitel af Anne Folke Henningsen om “koloniernes spor” i Danmark.12 Uden nødvendigvis at skrive et tilsvarende kapitel specielt for Guldkysten, kan man dog undervejs savne overvejelser i den retning. Daniel Hopkins nævner f.eks., at Paul Iserts bog om sine oplevelser på Guldkysten “gjorde den læsende offentlighed i Danmark opmærksom på de atlantiske slavetransporters rædsler og de caribiske plantagers brutalitet” (s. 289). Tilsvarende formidlede f.eks. Ludewig Ferdinand Römers Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea fra 1760 ikke blot etnogra?isk og kulturhistorisk viden til et læsende publikum i Danmark, men blev også et bidrag til den offentlige diskussion om slavehandelens legitimi12 Henningsen: ’Koloniernes spor’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03