167 venhed, der kun egner sig til studier af idiogra?isk karakter.8 Det ?jerner ifølge et citat fra Michael Howard imidlertid ikke det historiske studies værdi i forhold til fremtidig brug, da diakrone sammenligninger af krig og kamp afslører et større slægtskab herimellem end synkrone komparationer af krig og enhver anden menneskelig aktivitet grundet nærværet af den ekstreme fare (s. 13). I den vurdering ligger et essentialistisk perspektiv, som i hvert fald denne anmelder mener, burde være blevet udfordret og kvali?iceret af forfatterne, ikke mindst set i lyset af amerikanske John A. Lynns opgør med Victor D. Hansons tanke om en særlig ahistorisk Western way of war for femten år siden.9. De enkelte artikler indledes med en redegørelse, ofte i form af synteser af eksisterende forskning, efterfulgt af en analyse af eksemplets læringspotentiale for både de involverede parter og eftertiden. Bind 1 fokuserer på begivenheder, som Danmark eller danske enheder har taget del i, mens bind 2 omhandler eksempler uden dansk medvirken. Analyserne sker på både strategisk, operativt og taktisk niveau – og strækker sig fra regeringsovervejelser på både tysk og fransk side i 1916 til spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte soldat burde bære hjelm under indsatsen i Musa Qala i 2006. Trods indledningens vellykkede møde mellem det akademiske historiefags grundtræk og den militære professions jagt på generelle læ- resætninger medfører de mange bidrags vekslen i tid, geogra?i og analyseniveau en noget ujævn læseoplevelse. Alt efter temperament kan man lade sig irritere eller ej, men undertegnede vælger at glædes over, at diversiteten understreger emnets spændvidde og således forhåbentligt bidrager til, at ikke-militært orienterede historikere får øjnene op for, at historie om krig er mere end blot “drums and trumpets”. Endvidere er netop variationen et krav fra antologiens store inspirator, Howard, der i den for militærhistorien skelsættende forelæsning i 1961 slog fast, at studiet af krig bør ske i dybden, i bredden og i kontekst.10 De to første bidrag omhandler situationer under henholdsvis Første og Anden Slesvigske Krig. Rune Holmeå Iversens bidrag om Isted er særdeles grundigt og lever op til kravet om både kontekst og dybde – den politiske situation bruges som ramme for det egentlige fokus i form af de taktiske dispositioner og disses påvirkning af erfaringerne fra krigens første år. Beskrivelserne af, hvordan soldaterne faktisk handlede på kamppladsen, er af stor værdi for den læser, der ikke er indviet i 1850’ernes landmilitære doktriner. Den efterfølgende fremstilling af kampen er meget detaljeret, men der savnes en række kildekritiske betragtninger om muligheden for at gengive den kamp, der i sin natur er kaotisk, på så stringent vis. Den i fremstillingen udeladte tvivl ?inder derfor desværre vej til læseren. 8 Det skal bemærkes, at den israelske krigsteoretiker Martin van Creveld i sin nylige bog More on war, 12, tillægger Clausewitz et mere positivistisk syn på historiens potentiale som erfaringsgrundlag. Desuagtet indtager Creveld samme holdning som Clemmesen. 9 Se indledningen i Lynn: ’Battle’. 10 Howard: ’Use and abuse’, 14.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03