160 medfører, at han overser ?lere kardinalpunkter, der gav den dansk-norske tilstedeværelse i Grønland et tydeligt kolonialt udtryk. Da Hans Egede gjorde landgang i 1721, befandt han sig midt i en magtpolitisk pluralitet af konkurrerende kolonimagter. De ønskede alle at få andel i de værdifulde arktiske varer. Som modsvar begyndte ledende mænd fra Danmark-Norge at udklække en kolonisationsstrategi, der tilsigtede at konsolidere den ydre og indre tilstedeværelse. Hans Egede havde tidligt indset, at den ydre og indre konsolidering hang nøje sammen, hvis koloniprojektet skulle lykkes. Han skrev derfor til kongen i 1725, at “Landet maa alle Veigne paa de Folche rigiste Platzer med Colonier bedechis, fornødne Missionarier beskichis [og] de Wilde under Tucht og Disciplin holdis”.7 Hans Egede forestillede sig dermed, at der skulle arbejdes på at afskærme kysten med kolonier og mandskab, så adgangen til den grønlandske befolknings produkter og sjæle blev indskrænket til Danmark-Norge. Anlæggelse af kolonibyer, politiske proklamationer og militære aktioner blev det ydre resultat af denne strategi. Andre elementer gjorde sig dog også gældende. Nordbohistorien udgjorde f.eks. et interessant aspekt ved den ydre kolonisationsstrategi, men den var imidlertid ikke så enerådende i datidens egen forståelse af den dansk-norske tilstedeværelse, som Kjærgaard giver indtryk af.8 Nordbohistorien var brugbar til at retfærdiggøre den fornyede tilstedeværelse, fordi den tilstod Danmark-Norge medlemskab af en meget eksklusiv klub for tilbagevendende territorialmagter.9 Nordbohistorien blev f.eks. anvendt af Hans Egede og Jacob Severin, to af tidens førende grønlandspolitiske skikkelser, til at fastslå Danmark-Norges forrang i Grønland, når de skrev til et dansk og internationalt publikum.10 Alligevel kunne en fremstilling af nordbohistorien aldrig stå alene som ydre konsolideringsstrategi. Det blev f.eks. tydeliggjort, da den nederlandske resident som tidligere nævnt fejede danskernes krav til side med henvisning til nederlændernes årelange virksomhed i området. Den ydre konsolideringsstrategi skulNordamerika, som Grønland er en del af, stod på racisme, folkemord, hensynsløs udbytning, kulturel destruktion og europæiske sygdomme. Kun det sidste undgik Grønland ikke”. Den materielle læsning er blevet fremført ved flere andre lejligheder uden overvejelser om mere immaterielle målepunkter såsom ideologi, praksisformer og mentaliteter bidrog til at skabe en kolonial situation. Jf. Kjærgaard: ’Landsmænd’; Jyllands Posten 11.2.2015, Thorkild Kjærgaard: ”Kolonitiden er et historisk falsum”; Kjærgaard: ’Kolonien Grønland: Et intellektuelt bedrag’. 7 Egede: Relationer fra Grønland, 143. 8 Jf. nærværende fodnote 6 og 11. 9 Altekamp: ’Italian colonial archaeology in Libya’; Munzi: ’Italian archaeology in Libya’; Mølholm Olesen: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner’; Mølholm Olesen: ’The scramble for Greenland’. 10 Mølholm Olesen: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner’; Mølholm Olesen: ’The scramble for Greenland’. Jf. Brev fra Jacob Severin til kong Christian VI, 21. januar 1737; Egede: A description of Greenland, 8-9.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03