129 og som en måde, at udvikle selvansvarlig og myndighed hos fattighjælpsmodtagerne – karaktertræk, der blev set som en forudsætning for politisk medborgerskab. Som pointeret af venstremanden Holstein-Ledreborg i forbindelse med forhandlingen om understøttelseskasser i 1874, blev fattighjælpsmodtagerne ikke ekskluderet af politisk medborgerskab, “fordi de have modtaget Hjælp, […] men fordi de derved komme i et særligt Umyndighedstilstand”.77 Mens modtagelsen af offentlig fattighjælp i udgangspunkt blev set som værende i umyndiggørende og dermed i opposition til det politiske medborgerskab, sikrede kommunen i den lokale forvaltning af det sociale medborgerskab, at modtageren af visse former for offentlig hjælp kunne forblive aktiv og myndig. Ved at opsætte speci?ikke regler for brugen af haven og gennemføre en grundig kontrol kunne fattighjælpsmodtageren samtidigt vise, at han var stræbsom, hæderlig og arbejdsom og dermed en værdig politisk medborger. Herved fungerede det sociale medborgerskab ikke i opposition til det politiske, men understøttede i stedet udviklingen af den myndige og selvstændige politiske medborger. KONKLUSION Ved at følge processen fra de opstillede kriterier, over ansøgningen og frem til det efterfølgende havearbejde har artiklen vist, hvordan fattighaverne tjente en række forskellige formål: som en social ydelse fungerede havens afgrøder som et supplement til husholdningen for byens fattige familier. For disse familier, der som oftest boede til leje i små lejligheder, var haven samtidigt et rekreativt sted, hvor det var muligt at slå rødder og dyrke et tilhørsforhold til byen, der på den anden side anså havedyrkningen som en æstetisk forskønnelse af byens rum. Centralt for denne analyse er dog, at haverne dannede grundlag for en forhandling af medborgerskab. Ved at fremhæve 1) deres lyst til at arbejde, 2) deres status som husstandsoverhoved og forsørger og 3) den uforskyldte fattigdom, de var havnet i og 4) deres tilknytning til byen, fremstillede de fattige sig selv som værdigt trængende og dermed også som værdige politiske medborgere. Ved at fremvise karaktertræk, som var knyttet til forestilling om den myndige og stræbsomme medborger, brugte ansøgerne den lovgivningsmæssige ramme som trædesten til at ansøge om hjælp uden rettighedsfortabelse. Hermed blev haverne tildelt ikke på bekostning, men i kraft af deres status som politiske medborgere. Gennem brug af netværk som arbejdsgiver, udlejer eller den lokale præst i udformningen af ansøgningerne forstod fattige at sætte sig selv gunstig forhandlingsposition over for det kommunale fattigudvalg. Ændringer i argumentationsform og manipulering med faktuelle oplysninger afspejler desuden at ansøgningerne også rummer en grad af strategi og forstilthed. De ansøgere, der ?ik tildelt en fattighave, kunne gennem dyrkningen af byens jord aktivt udvise et tilhørsforhold til byen og 77 Rigsdagstidende, Folketingets Forhandlinger, 1874-1875, sp. 1710.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03