127 dragelse og social kontrol i fattighaverne som institution. Dette aspekt kommer også til udtryk i cirkulæret af 4. marts 1826, hvori det understreges, at haverne havde “bidraget til at vække Arbeidslyst hos Børnene, a?holdt Familiefædre, hvis ringe Næringsbrug levnede dem mange Fritimer, fra Lediggang, og udbredt Dyrkningen af nyttige Havevæxter”.69 At tildele fattighaver og efterfølgende føre tilsyn med pasningen af disse kan tolkes som en måde, hvorpå kommunen søgte at kontrollere de fattiges fritid. De speci?ikke og konkrete krav til dyrkningen af haven kan således både ses som en mulighed for fattighjælpsmodtageren til at bevise sin arbejdsomhed og selvansvarlighed, men samtidigt også, som påpeget af Karin Lützen, som et led i en moralsk opdragelse af samfundets nederste lag.70 Således konstaterede kommunen i forbindelse med overdragelsen af en fattighave ved Vesterbro Mølle i 1916, at indehaveren C.N. Svendsen mødte “stærkt beruset”, hvorfor han blev tildelt en advarsel. Samme forår ?ik maskinarbejder Magnus Jensen frataget sin have. I forbindelse med eftersynet havde kommunen noteret sig, at kun halvdelen af haven var dyrket, men resten var “fuld af Ukrudt”.71 Ifølge kommunen skyldtes den mangelfulde pasning af haven, at manden som bekendt var “slem drikfældig, og i Foraaret mødte beruset ved Paavisningen”. Dette pertentlige opsyn med haverne viser, at der hos kommunen lå en forventning om en bestemt tilsigtet adfærd. Samtidigt afspejler problemer med manglende pasning af haven, at brugerne ikke altid formåede at udvise den ønskede adfærd, samt at disse måske ikke var så ædruelige, som de havde fremstillet sig i deres ansøgninger. KOMMUNEN VISER HENSYN Som tidligere nævnt, nød fattighaverne en udbredt popularitet blandt byens fattige. I 1888 skrev fattiginspektøren til byrådet, at “det lades ikke ubemærket, at Befolkningen sætter stor Pris paa disse Haver, og at der hvert Aar melder sig en Mængde Ansøgere, hvoraf kun faa opnaa det ansøgte”.72 Det fremgår da også af byrådsforhandlingerne, at byrådet forsøgte at tage hensyn til den stigende efterspørgsel på fattighaver og derfor løbende diskuterede muligheden for at anlægge nye områder med haver.73 I forbindelse med en af disse diskussioner i 1896 foretog Fattigudvalget en undersøgelse af havernes funktion. Også her blev havernes popularitet påpeget: “Der er en stor Efterspørgsel på disse Haver, og selv kvali?icerede Ansøgere maa i Reglen søge ?lere Aar, inden de opnaa det at faa en Have”.74 Samtidigt fremhævede fattigudvalget, at de havde haft lejlighed til at se: 69 Cirkulære af 4. marts 1826. 70 Lützen: Byen tæmmes, 20-21. 71 Sager vedr. Frihaverne 1910-1916, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 72 Aarhus Byråds forhandlinger, 1884. 73 Se for eksempel: jour.nr.: 263-1873; 151-1879; 272-1883; 114-1885; 8-1889, Journalsager til Aarhus Byråds Forhandlinger, AS. 74 Jour.nr. 103-1896, Journalsager til Aarhus Byråds Forhandlinger, AS.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03