126 ningen af haven. Således stadfæstede §2, at: “Jorden, som ikke maa pløies eller harves, skal forsvarligen dyrkes med Spade, Hakke og Rive, graves i rette Tid, og stedse holdes reen for Ukrudt, samt gjødes forsvarlig i den Tid, den er overladt til Brugeren”.61 Der fandtes også regler for, hvilke afgrøder der måtte dyrkes, idet regulativet klargjorde, at haven var forbeholdt “Havevæxter” samt karto?ler, hør og hamp, “men til Korn og andre Markvæxter […] maa den aldeles ikke benyttes”.62 Derudover lagde kommunen stor vægt på, at det var lejeren selv eller dele af lejerens husstand, der udførte arbejdet: “Til arbejdet maa Brugeren ikke benytte fremmed Bistand, være sig af Parcellisterne eller Andre, men han skal udføre det ved egne Kræfter samt ved sin Kones og sine Børns eller Tyendes og Læredrenges Hjælp”.63 Samme tankegang går igen i § 7, der præciserede at det var “strænglingen [forbudt] at overdrage Jorden til en Anden, være sig for eller uden Betaling”. At fattighjælpsmodtageren selv udførte det arbejde, der var en integreret del af denne form for fattighjælp, spillede en vigtig rolle for kommunen, hvorfor mange ansøgere også påpegede deres evner inden for havedyrkning.64 Således skrev Frederik Epler, der ?ik tildelt en have i 1880, at en have af ham ville blive “værdsat og behandlet omhyggeligt”,65 mens karetmager J.M. Christensen understregede, at “et Stykke Jord som bliver dyrket med Flid og Akurettesse vil a?hjælpe mange Bekymringer”.66 Regulativet gjorde det desuden klart, at lejerne af havejorderne var underlagt Fattigudvalgets tilsyn. Overholdt man ikke regulativets regler, blev lejeren idømt en bøde, og ved gentagne overtrædelser ?ik han frataget sin have.67 Der fandtes altså en bestemt måde at dyrke sin have på, og det var vigtigt, at fattighjælpsmodtagerne viste den nødvendige disciplin og ordentlighed, der fulgte med tildelingen af en fattighave. Derfor førte kommunen også et møjsommeligt tilsyn med haverne. I en protokol over fattighaverne ved Mølleengen fra 1915 noterede kommunens undersøger, at sadelmager Clausen kun havde dyrket den ene halvdel, og den anden var “noget fuld af Ukrudt”, mens Anders Thomsens fattighave “Nok [var] dyrket, men meget mangelfuldt gjort rent”.68 Der lå derved et element af op61 Regulativ 1880, Protokol over Frihaverne 1836-1881, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 62 Regulativ 1880, Protokol over Frihaverne 1836-1881, § 3, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 63 Regulativ 1880, Protokol over Frihaverne 1836-1881, § 4, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 64 Frederik August, 1880; Søren Andersen, 1880; O. Olsen, 1880; Søren Peter Sørensen Munk, 1880, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 65 Frederik August, 1880; Søren Andersen, 1880; O. Olsen, 1880; Søren Peter Sørensen Munk, 1880, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 66 Frederik August, 1880; Søren Andersen, 1880; O. Olsen, 1880; Søren Peter Sørensen Munk, 1880, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 67 Regulativ, § 9, Protokol over Frihaverne 1836-1881, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 68 Frihaverne ved Mølleengen, Protokol over frihaverne 1890-1917, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03