123 som stræbsomme, arbejdsomme, hæderlige og ærlige, der i modsætning til den løsagtige og fordrukne borger uforskyldt var havnet i nød.47 Disse karaktertræk, der benyttes af både politikere og de fattige selv, knytter sig til et ideal om selvstændighed og myndighed. De er koblet til forestillingen om den politiske medborger og den værdigt trængende, der efter bedste evne forsøgte at klare sig selv.48 Ved derudover at understrege deres ædruelighed tog de fattige yderligere afstand til gruppen af ikke-værdigt trængende. Som også italesat gentagne gange på Rigsdagen blev alkoholisme set som værende en af de vigtigste kendetegn ved de ikke-værdigt trængende, der desuden ofte blev karakteriseret som værende uforudseende, dovne og uarbejdsomme.49 At ansøgerne enten selv eller gennem anbefalinger pointerede at de var værdigt trængende, viser, at de fattige forstod at bruge kategorierne værdig og ikke-værdig trængende og aktivt positionere sig i forhold til disse. Som også fremhævet af Nørgård dannede grundloven et grundlag for en opfattelse af den myndige og stræbsomme medborger, der baserede sig på en rettighedsdiskurs, som ikke forekom i første halvdel af det 19. århundrede.50 Således understregede ansøgerne til fattighaverne udtrykkeligt, at deres nød skyldtes udefrakommende faktorer.51 Som for eksempel arbejdsmanden Sø- ren Nielsen, der skrev følgende til fattigudvalget i 1880: jeg [er] grundent paa en Svaghed i Benene, der ikke tilsteder mig vedholdende staaende Arbeide, henvist til lidet anstrængende og (…) tilfældigt Erhverv. Som følge deraf have vi i de sidste 2 Aar nærmest været henviste til at leve af den Fortjeneste som min Hustru kan have ved at gaa ud og vadske hos Folk, hvorfor jeg gerne vilde bidrage til vort Ophold ved at dyrke en saadan Jordlod, som jo kan passes uden vedholdende strengt Arbeide.52 Hermed viste Nielsen, at han var sin pligt som husstandsoverhoved og forsørger bevidst og fremhævede samtidigt den uforskyldte sygdom, der gjorde det svært for ham at leve op til denne forpligtelse. Nielsen ?ik på baggrund af denne ansøgning bevilget en fattighave. Ser vi mere overordnet på ansøgningerne, står det på den anden side klart, at man ikke bør tage alle oplysninger for pålydende eller behandle kilderne som direkte levn af de fattiges egne beslutninger og handlinger. Dette skyldes til dels, 47 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 1886- 1887, sp. 771; sp. 839; sp. 851-852. 48 Koefod: ’Performing’ 165; Rud: Subjektiveringsprocesser, 61. 49 Rud: Subjektiveringsprocesser, 69. 50 Rud: Subjektiveringsprocesser, 275. 51 Eksempler på sygdom, se f.eks. C.F. Becker, 1880; J Jensen, 1880; Jacob Christensen, 1880; Rasmus Sørensen, 1880; N. Rasmussen, 1880. Eksempler på alder, se: K. Kjellerup 1880; A.D. Knoblauch, 1882. Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 52 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03