120 Fattigudvalg om at erholde en af disse Lodder, idet jeg tegner mig med megen Agtelse, Ærbødigst Hans Peter Vegner Høier.33 I ansøgningen fremstillede Høier sig selv som værdigt trængende familieforsørger, der på en “stræbsom ærlig og tarvelig Maade” forsøgte at ernære sig selv og sin familie. Samme karaktertræk nævnes i de to vedlagte anbefalinger, hvoraf den ene var skrevet af sønnens arbejdsgiver og den anden af Høiers egen. I førstnævnte beskrives Høier og hans hustru som “stræbsomme Mennesker”, mens Hø- ier i sidstnævnte skildres som en “ædruelig og f lit tig” arbejder. Hvad angår kravet om tilhørsforhold til kommunen, fremgår dette indirekte af sidstnævnte anbefaling, hvori Høiers arbejdsgiver bemærker, at Høier havde været ansat hos ham i syv år.34 Desuden viser ansøgningen, at Høier, eller personer i hans omgangskreds, holdt sig orienteret i byens presse og handlede hurtigt, da muligheden for at få et stykke havejord bød sig. Hvorvidt Høier ?ik tildelt en have i 1883 kan ikke fastslås på baggrund af nærværende kildemateriale. Dog ?indes der blandt de omkring 150 ansøgninger, som denne artikel bygger på, en række genansøgninger, der vidner om at ? lere ansøgere ikke accepterede kommunens afslag.35 Én af disse var arbejdsmanden Søren Sørensen Møller. Første vidnesbyrd om, Møller er nedenstående henvendelse, dateret 26. marts 1879. Heri fremgår det imidlertid, at han allerede tidligere havde været i kontakt med kommunen: Her Borgmester Schmidten, Da jeg for tre Aar siden hendvente mig til Hr Overlærer Kraiberg om at gjerne vilde hvis der blev et Stykke af det frie Havejord Ledig om jeg ikke kunde erholde et saadant overdraget da det vilde være en stor Hjælp for mig og Familien og efter hans Opfordring indleverede jeg kort Tid efter en Ansøgning med Hr Redacteur Mørks Anbefaling og underskrift og for et Aar siden indgav jeg atter igen hvor jeg boede men har nu intet erholdt og der er mig medeelt som jeg tror fra paalidelig Kilde at i?jor Foraar var der ikke saa faa Stykke ledige. Det er grunden til at jeg som en fattig Arbeidsmand henvende mig til dem da jeg ikke kjende hvem der har med den Uddeling at gjøre og da vil gjerne bede dem godhedsfuldt om at tale min Sag for én af de Herrer som har med Uddelingen at gjøre.36 33 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 34 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 35 Jeg har indsamlet omkring 150 ansøgninger fra årene 1878 til 1885. Ansøgninger ?indes dels på Aarhus Stadsarkiv og Rigsarkivet. For genansøgninger se bl.a.: Jens Jensen Nørager, 1882; Jens Jokkumsen, 1880, Protokol over Frihaverne 1836-1881, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS; N. Rasmussen, 1880; Anton Carl Jensen, 1883, Sager vedr. Frihaverne 1867- 1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 36 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03