119 påpeget af Inger Nørgård undergik forestillingen af værdighed en løbende betydningsmæssig forskydning op gennem det 19. århundrede, hvor vurderingen af de fattiges værdighed foregik ud fra en række skiftende kriterier, både formelle og mere uformelle.31 Dette afspejler sig også i Aarhus Kommunes vurdering af værdighed. Som det formelle kriterie fastslog fattigudvalget, at ansøgerne ikke måtte nyde fattighjælp og derved ikke stå i et a?hængighedsforhold til kommunen. Samtidigt krævedes det, at ansøgeren indhentede vidnesbyrd fra “bekjendte Mænd” i byen. Som det gjorde sig gældende i Chresten Espersens ansøgning, skildrede disse anbefalinger ofte ansøgerens karaktertræk og egenskaber. Udover at fungere som belæg for de oplysninger ansøgeren videregav til kommunen, fungerede disse anbefalinger derved også som understøttelse til kommunens vurdering af ansøgerens værdighed ud fra mere uformelle kriterier. Alt i alt rettede fattighaverne sig altså mod gruppen af værdigt trængende familieforsørgere, som havde en tilknytning til byen, og som tilhørte arbejder- eller håndværkerstanden32 Hermed satte kommunen krav til ansøgerens geogeogra?iske såvel som sociale tilhørsforhold, værdighed, civilstand, og delvis til køn. De anmodninger, som fattigudvalget modtog, giver et indblik i, hvordan fattige på baggrund af disse kriterier, forhandlede sig til en social ydelse, uden at dette skete på bekostning af deres politiske medborgerskab. Jeg vil i det følgende afsnit vise, hvordan disse forhandlinger af medborgerskab udfoldede sig ved at sætte fokus på to personer: Hans Peter Vegner Høier og Søren Sørensen Møller. ANMODNINGER OM FATTIGHAVER Vender vi tilbage til notitsen i Aarhus Amtstidende den 17. marts 1883, foranledigede netop denne Hans Peder Vegner Høier til at sende en ansøgning til Aarhus fattigudvalg to dage senere, den 19. marts 1883. Høier skrev følgende: Da jeg undertegnede Hans Peder Vegner Høier ved Bekjendtgjørelse i Aarhus Amtstidende, seer at der er enkelte Stykker af Aarhus Fattigjord ledig, og kan erholdes gratis tillaans til Beplantning, er jeg saa fri at ansøge det ærede Fattigudvalg, om at erholde et af disse Jordlodder til Laans. Til nærmere Oplysning tjener at jeg er gift og har 5 Børn, hvoraf en Dreng 16 og en 13 og en 2 og en ½ Aar Gammel, samt en Pige paa 4 Aar. – Jeg og min Kone ere begge i 38 Aars Alder og har aldrig nydt nogen som helst Fattigunderstøttelse; men har bestandig ernæret os paa en stræbsom ærlig og tarvelig Maade – Da det vilde være os til megen Hygge og Gavn at erholde en af disse Jordlodder, og vilde jeg lægge al min Flid paa at passe dem, er det, at jeg vover at ansøge det ærede 31 Nørgård: Beskyt de værdige fattige!, 15. 32 At fattighaverne var forbeholdt denne kategori af fattige, underbygges også af beskrivelsen i Aarhus Vejviser, hvori det fremgår at jordstykkerne blev udlånt til “værdige Familier i mindre gode Stillinger”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03