118 og med paategnede Vidnesbyrd fra bekjendte Mænd, indgives inden førstkommende Tirsdag Middag den 20de ds. til 4655, Udvalget for Fattigvæsenet. Overordnet set skulle den trængende således opfylde ?ire kriterier: For det første satte fattigudvalget et krav om tilhørsforhold, idet annoncen eksplicit pointerede, at ansøgeren skulle være hjemmehørende i Aarhus Kommune. Begrebet hjemmehørende henviser til landets fattiglovgivning, der i sidste halvdel af 1800-tallet fastsatte, at den fattige skulle opholde sig fem år i en given kommune for at opnå forsørgelsesret og dermed blive kategoriseret som hjemmehørende.26 De såkaldte ‘fremmede’ fattige kunne nok modtage hjælp fra opholdskommunen, men dette skulle refunderes af deres forsørgelseskommune. Fattighaverne er følgelig et eksempel på, at visse former for hjælp, grundet kravet om tilhørsforhold, var forbeholdt byens hjemmehørende fattige, mens ‘fremmede’ fattige oftest blev henvist til refunderbare understøttelsesformer såsom penge- og huslejehjælp.27 Det andet kriterie kommunen opsatte angik ansøgerens civilstand, idet fattig haverne rettede sig mod familieforsørgeren. Det var således i kraft af ansøgerens status som husstandsoverhoved, og det forsørgelsesansvar som denne status fordrede, at haven kunne tildeles. Om end fattigudvalget ikke satte eksplicitte krav til ansø- gerens køn, blev haverne af denne grund næsten udelukkende tildelt mænd. Der var dog enkelte kvinder, der søgte og ?ik tildelt haver. Disse kvinder var alle enker eller gift med mænd, der var ude stand til at opfylde deres ansvar som forsørger, hvorved kvinderne fungerede som husstandsoverhoveder.28 Hvad angår det tredje kriterie, omhandlede dette ansøgerens sociale tilhørsforhold. Haverne rettede sig nemlig mod familieforsørgere “af den arbejdende Klasse eller Smaahaandværkere”. Hermed ekskluderedes middelklassens fattige, der ellers ofte blev tilgodeset med hensyn til hjælp uden rettighedsfortabelse.29 Med hensyn til det ?jerde kriterie knyttede dette sig til forestillingen om værdighed. Denne skelnen mellem værdigt og ikke-værdigt trængende var udslagsgivende for indretningen af det 19. århundredes fattigforsorg og indebar, groft skitseret, en vurdering af, hvorvidt fattigdommen var uforskyldt eller selvforskyldt.30 Som også 26 Ifølge Fattigloven af 1803 blev forsørgelsesstedet de?ineret som det sted, hvor den trængende “de sidste 3 Aar enten bestandig eller dog i længere Tid end på noget andet Sted […] haft tilhold og paa lovlig Maade ernæret sig”. I 1839 blev reglen ændret til 5 år. Kolstrup: ’Fattiglovgivningen fra 1803 til 1891’, 225. 27 Voss: Sociale studier, 396-397. 28 Mdm. Birkefel,1882; Oline Phillipsen, 1880; Karen Pedersen, 1880. Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 29 Wessel Hansen: Den skjulte fattigdom, 6. Om end Hansens studie omhandler København, gør samme tendens sig gældende i Aarhus, hvor størstedelen af den private fattighjælp, herunder byens største ?ilantropiske forening Velgørenhedsselskabet, rettede sine midler mod de fattige hjem, der tidligere havde kendt bedre dage. 30 Kolstrup: ’Fattiglovgivningen fra 1803 til 1891’, 244; Christiansen: ’Social- og familiepolitikken’, 44; Petersen: Fra Luther til Konkurrencestaten, 169.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03