117 be?inde sig på marginen af det formelle medborgerskab, var i stand til at praktisere medborgerskabet og derigennem måske påvirke dets form og indhold. FATTIGHAVERNE I AARHUS Fattighaverne, også kaldet frihaver, blev som andre former for offentlig understøttelse administreret af byens kommunale fattigudvalg, der var ansvarlig for at forvalte og tildele havelodderne til byens trængende. Fattighavernes historie kan føres tilbage til det kongelige cirkulære af 4. marts 1826, hvori Frederik VI gav de danske købstæder muligheden for at oprette havejorde som en hjælp til byens fattige. Inspirationen til haverne kom fra Slesvig-Holsten, hvor denne form for fattighjælp havde været i brug siden 1819.20 Det fremgår af cirkulæret, at haverne ikke sigtede mod at give “Kjøbstædernes Fattige fuld Underhold, men [mod] at give gifte trængende Haandværkere eller andre uformuende Familiefædre Leilighed til selv i deres Fritimer, og i Særdeleshed ved deres Koners og Børns Hjælp, at vinde Bidrag til deres Underhold”.21 De små stykker jord skulle således fungere som et supplement til den arbejdende familiefader. Haverne, der var omkring 400 kvadratalen, blev udlejet for en 4-årig periode, men lejen blev som oftest forlænget, hvorfor mange beholdt deres have over en længere årrække.22 I Aarhus var haverne placeret i udkanten af byen, og de blev derfor ?lyttet i takt med at byen voksede. Det første 27 fattighaver blev anlagt i 1827.23 I 1884 var antallet steget til 140, mens der i 1896 var 241 haver.24 Sammenholdes dette med belægningen på byens fattiggård, der i året 1890 varierede fra 171 til 188 personer, står det klart at ?lere ?ik hjælp gennem fattighavene end gennem institutionsforsørgelse på fattiggården.25 Det var dog ikke alle arbejdende familiefædre, der havde muligheden for at få tildelt en sådant stykke havejord. Som det fremgår af nedenstå- ende afsnit, var fattighaverne tværtimod rettet mod en speci?ik gruppe af byens fattige. KOMMUNENS KRITERIER Den 17. marts 1883 indsatte Aarhus Fattigudvalg følgende notits i Aarhus Amtstidende: Brugen af nogle af Frihaverne paa Galgebakken, kan overdrages til her hjemmehø- rende Familieforsørgere af den arbejdende Klasse eller Smaahaandværkere, som ikke nyde Fattighjælp. Andragender herom, indeholdende Oplysning om Ansøgerens og Hustrus Alder, Børnenes Antal og Alder samt om hvor længe han har boet her i Byen, 20 Kongelige Reskripter og Resolutioner: Cirkulære af 4. marts 1826. 21 Kongelige Reskripter og Resolutioner: Cirkulære af 4. marts 1826. 22 AS, Aarhus Kommune, Fattigvæsenet, Protokoller vedr. Frihaverne 1836-1881. 23 Tholle: ’Frihaverne’, 23. 24 AS, Journalsager til Aarhus Byråds forhandlinger, Jour. nr. 103-1896. 25 Aarhus Byråds forhandlinger, 1890, 85-90.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03