116 kvinder gennem tiden har været underlagt.14 Inden for dette forskningsfelt anses politisk medbestemmelse ikke som en enten-eller-position, men som et spektrum mellem inklusion og eksklusion, hvori aktørernes position ændrer sig.15 Ved at sætte fokus på det “at anmode om rettigheder” som speci?ik social praksis, har disse studier undersøgt, hvordan aktører gennem tiden har brugt medborgerskabets diskurs til at konstituere sig selv som politiske subjekter og derigennem udfordret og rede?ineret medborgerskabets form og indhold.16 Samme tilgang kan spores hos Engin F. Isin, der har fremhævet medborgerskabets ?lydende og porøse karakter. Ifølge Isin udøves det “at være medborger” af en lang række forskellige aktører og ikke nødvendigvis kun dem, der er i besiddelse af den formelle status som medborger. Som en måde, hvorpå medborgerskabets udvikling kan undersøges med denne porøsitet og dynamik for øje, placerer Isin handlinger som selve analysens ?ikspunkt, hvilket indebærer en undersøgelse af de øjeblikke, hvor aktøren konstituerer sig selv (eller andre) som et rettighedssubjekt.17 Det er med udgangspunkt i denne forskning, at jeg i nærværende artikel behandler anmodninger om fattighaver og det efterfølgende havearbejde som “medborgerskabshandlinger”. Selvom 1849-grundlovens §89 (§84 i 1866-grundloven) sikrede danskernes ret til at modtage hjælp fra det offentlige, knyttedes udøvelsen af disse sociale rettigheder til et tab af politiske og civile rettigheder, hvorfor tildelingen af fattighjælp uvægerligt medførte et indgreb i modtagerens status som medborger.18 Som påpeget af Nina Koefoed afspejler disse grundlovsbestemmelser, at der var en grænse for, hvor meget medborgerskab den enkelte kunne forlange, og aktivt politisk medborgerskab blev set som uforeneligt med passivt socialt medborgerskab.19 Eftersom fattighaverne ?inansielt og administrativt var en del af den offentlige, kommunale fattighjælp, men ikke medførte rettighedsfortabelse, udgjorde de en sjælden mulighed for at være både fattighjælpsmodtager og politisk medborger. Ved at anse forhandlinger om fattighaver som forhandlinger om medborgerskab sætter analysen fokus på, hvordan grundlovsbestemmelserne om det sociale og politiske medborgerskab fungerede som en ?lerdimensionel diskursiv ramme, der forsynede fattighjælpsmodtageren med et sprog, en retorik og formelle kategorier, hvorigennem rettigheder kunne påberåbes. Hermed bruges den analytiske skelnen mellem medborgerskab som status og praksis til at adressere agens hos fattighjælpsmodtagerne, der, på trods af at 14 Se bl.a. Pateman: The disorder of Women; Lister: Engendering; Siim: Gender and Citizenship; Canning og Rose: ’Gender, citizenship and subjectivity’. 15 Lister: Engendering, 1-12. 16 Canning og Rose: ’Gender, citizenship and subjectivity’, 431-433. 17 Isin: ’Citizenship in ?lux’, 370-372; Isin og Nielsen: Acts of citizenship, 37. 18 Faye Jacobsen: Husbondret, 275ff; Lützen: Byen Tæmmes, 155; Kolstrup: ’Fattiglovgivningen fra 1803 til 1891’, 213; Voss: Sociale Studier, 333. 19 Koefoed: ’Performing’, 163.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03