115 styrke deres egen forhandlingsposition. Ved at anse anmodningen om fattighjælp som en aktiv, forhandlende proces, der a?hang af samarbejde og gensidig a?hængighed mellem begge parter, har denne forskning fremhævet de fattiges muligheder for at handle.7 I en dansk sammenhæng har Peter Wessel Hansen også anlagt denne tilgang i arbejdet med husarme fra 1750 til 1850 og derigennem undersøgt de forskellige strategier, denne gruppe af fattige benyttede sig af i deres forsøg på at opnå hjælp.8 Eftersom fattighjælp i tiden efter 1849 knyttede sig til både det sociale og politiske medborgerskab, vil jeg i denne artikel behandle relationen mellem giver og modtager ikke kun som en forhandling af fattighjælp, men også som en forhandling af medborgerskab. Hermed drages inspiration fra det interdisciplinære forskningsfelt indenfor medborgerskab, der siden begyndelsen af 1990’erne har været underlagt stigende interesse inden for både humanistiske og samfundsvidenskabelige studier.9 Min forståelse af medborgerskab tager sit afsæt i T.H. Marshalls centrale værk Medborgerskab og Social Klasse (1949), hvori medborgerskabet de?ineres som “en status der bliver tildelt dem, der er fuldgyldige medlemmer i et samfund”,10 og som indebærer civile, politiske, og sociale rettigheder og pligter.11 Gennem inddragelse af nyere medborgerskabsforskning har jeg udvidet denne de?inition ved at anse medborgerskab som både en juridisk status og en social praksis.12 Derudover lægger jeg i undersøgelsen af fattighaverne vægt på, hvordan forskellige dimensioner af medborgerskab, herunder køn, klasse, civilstand og tilhørsforhold, skal forstås som en integreret del af medborgerskabet.13 Inden for den feministisk orienterede medborgerskabsforskning har et fokus på det kønnede aspekt af medborgerskab samt en skelnen mellem medborgerskab som status og praksis været vigtige greb i dekonstruktionen af forestillingen om kvinder som passive ofre uden dermed at underminere den diskrimination og undertrykkelse, som 7 Se bl.a. King: ’Negotiating’; Sokoll: Negotiating a living; King og Jones: ’Testifying’; Lees: The solidarities of strangers; Leeuwen: ’Histories of risk’. 8 Wessel Hansen: Den skjulte fattigdom. 9 Isin og Turner: Handbook, 1; Canning og Rose: ’Gender, citizenship and subjectivity’,427; Kymlicka og Normann: ’Return’, 352. 10 Marshall: Medborgerskab og Social klasse, 78. 11 Marshall: Medborgerskab og Social klasse, 77. Jf. Marshalls de?inition af socialt medborgerskab er jeg opmærksom på, at dette forstås mere bredt, idet sociale rettigheder også knytter sig institutionelt til uddannelsessystemet og ikke kun socialforsorgen, der udgør omdrejningspunktet for denne artikel. Det skal derfor eksplicit påpeges, at artiklen fokuserer på det materielle aspekt af det sociale medborgerskab, forstået som medborgernes ret til understøttelse i forbindelse med fattigdom, sygdom, arbejdsløshed og invaliditet, mens det andet centrale aspekt af socialt medborgerskab, nemlig retten til uddannelse, ikke belyses. 12 Isin og Turner: Handbook, 1; Canning og Rose: ’Gender, citizenship and subjectivity’, 427. 13 For kritik af Marshall, se bl.a.: Mann: ’Ruling Class Strategies and citizenship’; Turner: ’Outline of a theory of citizenship’; Lister: Citizenship; Larsen: Også andre hensyn; Hobson, Lewis og Siim: Contested concepts.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03