100 Vilhelm også af sygdom.51 Bissen skrev til Høyen efter barnets død og udtrykker skyldfølelse og sorg, over at hans eget behov for at opholde sig i Rom gik ud over familien,52 og det er nok disse omstændigheder, som Høyen sigter til, når han skriver til Lehmann: “Men hans [Bissens] ophold i Rom synes af Grunde, som ligge udenfor hans Konstnervirksomhed, ei at ville blive langvarigt, Tiden er ham kostbar, det heldige Øieblik for ham som Konstner vil han nødig give Slip paa”.53 Timing spillede således også en rolle for Høyen, men for ham havde det en mere praktisk karakter. “Men en legemsstor Statues Giennemførelse i Marmoer er – som De veed – ikke et Øiebliks Sag”, minder Høyen om i brevet til Lehmann, og han sigter vel her mod at forklare, at – hvad der kan betragtes som kortvarige uoverensstemmelser og forbigående politik – ikke bør være afgørende i denne sag, da slutresultatet har lange udsigter.54 I en anerkendelse af, at hensynet til statuens politiske implikationer vejer tungest i Lehmanns afvisning, forsøger Høyen at foreslå et kompromis, der både kan imødekomme den aktuelle politiske stemning imod A.S. Ørsted og det mere langvarige kunsthistoriske behov for at sikre Bissens momentum. “Saalænge den ikke har sin Plads, existerer den kun for Eierne, Subscribenterne, ikke for Folket”,55 skriver Høyen senere i brevet og understreger dermed også sit ønske om at sikre offentlig adgang til dansk kunst. Da Høyen svarer Lehmann, er kunsthensynet efter hans mening det mest tungtvejende; Bissen har gode muligheder for både at skabe kunsthistorie og for at sikre den fortsatte udvikling af en særligt dansk kunst, mens politiske hensyn er mere ?lygtige. Ifølge J.L. Ussing tippede balancen mellem det politiske og det kunstmæssige hensyn dog for Høyen, da A.S. Ørsted senere i 1842 fordømte Hiort Lorenzens dansktalende optrin ved stænderforsamlingen i Slesvig. Høyen skulle herefter have erklæret, at han heller ikke længere ønskede at medvirke til at hylde A.S. Ørsted.56 Det er da også værd at bemærke, at Høyen ikke på noget tidspunkt i brevet forsvarer A.S. Ørsted hverken som jurist, politiker, embedsmand eller som motivvalg, ja faktisk nævner han kun Ørsteds navn helt indledningsvist som “den Bissen-Ørstedske Sag”.57 Heller ikke selvom Lehmann i sit brev peger meget konkret på de dele af Ørsteds politik, han må tage afstand fra.58 Efter indledningen refererer Høyen alene til Bissens arbejde i mere tekniske termer som genstand, værk, statue og monument. Hvad angår motivvalget, fortolker Høyen kort, at også Lehmann kan se en vis ræson i skildringen, som Lehmann da også ganske rigtigt 51 Rostrup: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, 208-14. 52 Brev fra Bissen til Høyen 18. december 1841, Glyptotekets arkiv. 53 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 420. 54 Ibid. 55 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 420. 56 Ussing: Niels Lauritz Høyens levned, bd. 1, 309. 57 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 420. 58 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 419.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03