FORTÆLLINGSANALYSE FOR HISTORIKERE  ANNE MAGNUSSEN Fortællingsbegrebet er efterhånden blevet en fast del af historisk terminologi, ikke mindst som afsæt for bestemte typer problemstillinger.1 Begrebet og dets brug kan således ses som en tendens hen imod en større epistemologisk og metodologisk bredde inden for historiefaget, hvor kildekritikken i dag blot er ét af ?lere metodiske greb.2 Hvad der konkret menes med fortælling, er dog ikke altid lige klart, og fortællingsanalysens potentiale som konkret metode eller analysestrategi overses jævnligt.3 Formålet med denne artikel er at diskutere og præsentere en ramme for, hvordan en fortællingstilgang kan rejse og besvare nye problemstillinger og skærpe den historiske analyse. Efter en kort introduktion til artiklens gennemgående eksempel og fortællingsanalysens teoretiske afsæt, vil jeg præsentere mit bud på fortællingsanalysen som analysestrategi. EKSEMPEL: NYBYGGERFORTÆLLINGEN OM TEXAS Det gennemgående eksempel handler om Texas’ historie og er en analyse af, hvordan fortællingen om Texas bruges til at styrke et bestemt etnisk hierarki i begyndelsen af 1900-tallet. En sådan undersøgelse kan ses som del af en bredere problemstilling vedrørende etniske fællesskaber og relationerne imellem dem som del af den politiske, sociale og kulturelle udvikling i Texas.4 Efter at have været del af det spanske kolonirige siden begyndelsen af 1500-tallet blev Texas fra 1821 en af de nordlige provinser i det nye, ua?hængige Mexico. Texas var tyndt befolket, og hverken regionens oprindelige befolkning eller mexicanerne fyldte meget, mens et stigende antal amerikanere ?lyttede til regionen. Fra 1820’erne tilskyndede den mexicanske regering dem ligefrem til at slå sig ned ved at uddele land grants mod at immigranterne accepterede Mexico 1 For en kort præsentation af argumentationen hos tre af fortællingsdebattens centrale teoretikere (Hayden White, Paul Ricoeur og David Carr), se Popkin: History, Historians, 33-56. 2 Se Edelberg og Simonsen: ’Changing the Subject’. For en analyse af kildekritikkens historicitet, se også Nevers: Kildekritikkens begrebshistorie. 3 Bal: Narratology, 4; Herman: ’Storytelling’, 4. 4 Eksemplet bygger bl.a. på Magnussen: ’New People, New Historical Narratives’; Magnussen: ’Belonging on the Border’; Magnussen: ’Comics as Historical Source Material’; Magnussen: ’Between Progress and the Frontier’. Disse tekster præsenterer mere udfoldede analyser af eksemplet.