OM LÆRING OG INDSIGT FRA KRIG Michael Hesselholt Clemmesen (red.) Om læring og indsigt fra krig Syddansk Universitetsforlag, 2018 Bind I: 361 s., bind II: 330 s. “[M]ilitary history is to history, as I think someone once said, what military music is to music”, har den tidligere Oxford Regius Professor Michael Howard engang bemærket.1 Anerkendte militærhistorikere som Peter Paret og Robert M. Citino har også givet udtryk for den mistro, som undersøgelser af det militære domæne har påkaldt sig blandt fagfæller.2 Den seneste større fremstilling af dansk krigshistorie lader da også den radikale historikertradition og dens jævnførelse af krig og militær med – som redaktøren af værket spidst formulerer det – “irrationelle abnormiteter […] på linje med værtshusslagsmål og sexskandaler” fungere som udgangspunkt for sin historiogra?iske oversigt. Om det så er en rimelig dom over den radikale historikertradition eller ej, står det under alle omstændigheder klart, at militærhistorie nu er et emne i vækst på dansk grund med en mængde af nye fremstillinger siden årtusindskiftet: DIIS-udredningen om situationen under Den kolde Krig, revision af Danmarks geostrategiske betydning i tiden før Anden Verdenskrig, behandling af 45 slag med dansk deltagelse gennem 500 år samt ikke mindst oversigtsværk om dansk krigshistorie fra år 700 til 2010.3 Ovenstå- ende er blot et udpluk, men fælles for dem er, at de i vidt omfang ignorerer den fysiske kamps udførelse til fordel for strategiske og politiske overvejelser. Et forhold der også gælder for det seneste bidrag i form af en kort syntese om dansk krigsdeltagelse siden 1991.4 På den ene side har dansk historieskrivning altså virkelig taget “war and society”-perspektivet til sig, men dens udøvere synes i nogen grad at have glemt John Keegans formaning om, at militærhistorikeren også bør forsøge “to catch a glimpse of the face of battle”.5 Derfor er det glædeligt, at Forsvarsakademiet i samarbejde med Dansk Militærhistorisk Kommission i år har udgivet antologien “Om læring og indsigt fra krig”, der er resultat af en kursusrække a?holdt på For1 Howard: ’Military History’, 13. 2 Paret: ’Military’, 13; Citino: ’Histories’, 1090. 3 For betragtninger om forholdet mellem militær- og krigshistorie, se indledningen i Jensen: Danmarks krigshistorie. Dansk Institut for Internationale Studier: Kolde krig; Clemmesen: 9. april; Bjerg og Frantzen: Danmark; Jensen, Danmarks krigshistorie. For mere udførlige historiogra?ier, se blandt andet Heurlin: ’Militær’; Jensen (red.): Danmarks krigshistorie. 4 Lidegaard: Danmark i krig. 5 Keegan: Battle, 60.