53 Av de beskrivna målen kan två slutsatser dras. För det första är det uppenbart att lagens legitimitet inte respekterades i samma utsträckning som tidigare. Relationerna de?inierades fortfarande som incestuösa och förbjudna men förbudens förankring i samhället hade försvagats. För det andra ?ick par vars relation beskrevs som ömsesidig och kärleksfull mildare straff än andra. Trots at t det inte reglerades i lagstiftningen, tycks alltså beskrivningar om äktenskapsplaner och ömsesidig kärlek ha accepterats som förmildrande omständigheter. AVSLUTANDE DISKUSSION Känslor som kärlek och hat kan förefalla vara allmänmänskliga, men det ?inns vetenskapliga belägg för att känslor och känsloyttringar har tillmätts olika stort värde i olika kulturer och samhällen. Medan somliga känslor har idealiseras har andra uppfattas som mindre önskvärda. Av allt att döma har människor anpassat sitt beteende efter dessa normer, genom att antingen leva ut sina känslor eller undertrycka dem beroende på hur de tror att andra skulle bedöma deras handlingar. Somliga forskare hävdar dessutom att inte bara beteendet utan även individers inre upplevelser har påverkats av de tidsbundna kulturella ramarna som omger dem.46 Syftet med föreliggande artikel har varit att visa hur samhälleliga föreställningar kring känslor och kärlek indirekt har fått betydelse för bedömningen av förbjudna kärleksrelationer. Genom att lyfta fram exempel på frivilliga incestuösa relationer från tre olika tidsperioder med omkring 70 års mellanrum, har uppenbara skillnader i bedömning och uppförande synliggjorts. För att hitta en logisk förklaring till olikheterna har ärendena satts i relation till föreställningar om kärlek och förälskelse som tidigare forskning har konstaterat var gällande i de olika tidsperioderna. Jämförelsen har visat att samhällets bedömning av brotten med största sannolikhet påverkades av samtidens kulturella ramar för kärlek och förälskelse. Jämförelsen har också visat att de åtalade anpassade sitt beteende efter dessa normer. Subtila kulturella föreställningar om hur ideala kärleksförhållande bör konstrueras har alltså påverkat områden i samhället som vi annars gärna vill associera med rationalitet och objektivitet, nämligen brottmålsbedömningen. Slutsatserna baseras på ett brett empiriskt material men i artikeln har tre par fått representera situationen i det svenska samhället vid tre olika tidpunkter (tidigt 1700-tal, sent 1700-tal samt mitten av 1800-talet). Alla tre relationer förefaller ha varit ömsesidiga men bemöttes olika beroende på vilken tid brottet 46 Huruvida människors upplevelser verkligen har påverkats är i det närmaste omöjligt att bevisa. William Reddy har dock argumenterat för att de känslor som uttalas också förstärks hos individen. Se Reddy: ’Against Constructionism’, 330f. För en djupare diskus sion om känslors betydelse i samhället utifrån olika vetenskapliga perspektiv, se Nordland: Känslor i krig, 38-51.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04