43 Till skillnad från många andra brott ?ick incestmål inte avgöras direkt vid de lokala häradsrätterna, utan domstolsprotokollen skickades alltid till hovrätten för bedömning innan slutlig dom fastställdes. Omkring sekelskiftet 1700 fanns det fyra hovrätter i Sverige. En analys av incestmål från en av dessa, Göta hovrätt 1694-1716, visar att personer som var besläktade i diagonalt svågerskapsled (t.ex. hustrus syskonbarn, farbrors änka) benådades rutinmässigt trots att lagtexten förordade dödsstraff.10 I dessa fall åberopades tidigare prejudikat varpå böter eller kroppsstraff utdömdes. Men då ärendet gällde andra kategorier där de åtalade riskerade dödsstraff, fastställdes dödsstraffet i drygt 70 procent av fallen. Detta innebar att 65 personer dömdes till döden genom halshuggning. De ?lesta av dessa (50 personer) saknade biologiska släktband till den person som han eller hon hade haft sexuellt umgänge med.11 Även om lagen var strikt fanns det alltså viss ?lexibilitet i den praktiska bedömningen. Försvårande omständigheter såsom upprepat brott, barnamord eller våldtäkt noterades. Om den åtalade var gift vid brottstillfället fälldes vederbö- rande för både incest och horsbrott. Till förmildrande omständigheter räknades exempelvis ungdomligt oförstånd, brott som skett under alkoholpåverkan eller brott som endast skett vid ett tillfälle. Stöd från släkt och vänner kunde också fungera förmildrande. Den vanligaste orsaken till benådning var dock att kvinnan hävdade att hon hade tvingats eller lurats till den sexuella handlingen. Om domstolen ansåg att hennes berättelse var trovärdig mildrades hennes straff vanligen till risslitning utanför tingstugudörren. Helt frikänd blev hon sällan eftersom hon – om än ofrivillig – hade deltagit i en handling som stred mot Guds lag.12 Vi kan alltså konstatera att incest de?inierades som ett religionsbrott i Sverige vid sekelskiftet 1700. Både lag och rättspraxis var sträng och döden ett reellt hot för de åtalade oavsett om släktskapet var biologiskt eller ej. I nästa avsnitt diskuteras mer speci?ikt vilken inverkan samtida föreställningar kring känslor och kärlek kunde ha för bedömningen av dessa relationer och för utfallet av enskilda ärenden. År 1713, Abraham och Catharina I början av 1700-talet arbetade en man vid namn Abraham Andersson som trädgårdsmästare på Skenäs slott i Östergötland. När Abraham var omkring 40 år dog hans hustru och han lämnades ensam med fyra minderåriga barn i stugan. Efter 10 Clementsson: Förbjudna förbindelser, 99. Göta hovrätts jurisdiktionsområde inbegrep Götaland och Värmland och senare även Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Under perioden handlades drygt 130 incestärenden vilket motsvarade ca sex ärenden per år. Material från 1715 saknas. Clementsson: Förbjudna förbindelser, 102f. 11 Totalt åtalades och dömdes 95 personer för incest i första led. Ytterligare 22 personer kunde inte prövas eftersom de hade rymt innan rättegången inleddes. 30 personer benådades av olika skäl (oftast kvinnan som sa sig vara tvingad) från dödsstraffet. Clementsson: Förbjudna förbindelser, 104. 12 Clementsson: Förbjudna förbindelser, 109-114.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04